Grondgebiedzaken (afdeling)

Deze dienst heeft een beleidsvoorbereidende taak op het vlak van ruimtelijke planning, dorpskernvernieuwing en leefmilieu. Uitgangspunten zijn het Ruimtelijk Structuurplan Bekkevoort en het klimaatactieplan. Daarnaast zijn er bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Bij de dienst grondgebiedzaken kan je ook terecht voor alle omgevingsvergunningen (vroegere milieuvergunningen, bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen), zowel voor aanvragen als voor inzage. 

Deze dienst leidt en coördineert de openbare werken (onderhoud van de wegen, openbare gebouwen en beheer openbaar groen).

Daarnaast staat de dienst grondgebiedzaken eveneens in voor mobiliteit en het gemeentelijk patrimonium.

Waarvoor kan je bij ons terecht?