Grondgebiedzaken (afdeling)

Deze afdeling heeft een beleidsvoorbereidende taak op het vlak van ruimtelijke planning, dorpskernvernieuwing en leefmilieu. Uitgangspunten zijn het Ruimtelijk Structuurplan Bekkevoort en het klimaatactieplan. Daarnaast zijn er bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Bij de afdeling grondgebiedzaken kan je ook terecht voor alle omgevingsvergunningen (vroegere milieuvergunningen, bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen), zowel voor aanvragen als voor inzage. 

Deze afdeling leidt en coördineert de openbare werken (onderhoud van de wegen, openbare gebouwen en beheer openbaar groen).

Daarnaast staat de afdeling grondgebiedzaken eveneens in voor mobiliteit en het gemeentelijk patrimonium.

Waarvoor kan je bij ons terecht?