Noodweer

Schade door natuurrampen gedekt door de brandpolis: neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar

Sedert 1 maart 2006 moeten alle brandpolissen voor alle risico's die onder de brandverzekering "eenvoudige risico's" vallen verplicht de dekking natuurrampen bevatten (dit type brandpolis betreft hoofdzakelijk woningen, kantoren en kleinhandelszaken). 
De dekking natuurrampen die sedert 1 maart 2007 in alle woningverzekeringspolissen verplicht is opgenomen omvat:

Overstromingen

Onder overstroming verstaat men het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën tengevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw en ijs, een dijkbreuk, een vloedgolf. Inzake overstromingen worden beschouwd als één gebeurtenis, de initiële overstroming en elke overloop die optreedt binnen de 168 uur na het zakken van het waterpeil (terugkeer binnen de gewone limieten), alsook de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien. Gebruik de checklist overstromingen onderaand deze pagina om je te helpen bij de voorbereiding van het dossier voor uw verzekeringsagent.

Aardbevingen

Met aardbeving wordt bedoeld een aardbeving van natuurlijke oorsprong die schade aanricht aan verzekerbare goederen binnen een straal van 10 km van het verzekerde gebouw of een aardbeving die geregistreerd werd met een minimummagnitude van 4 graden op de schaal van Richter, alsook overstromingen, het overlopen of opstuwen van openbare rioleringen en aardverschuivingen of grondverzakkingen die er het gevolg van zijn.

Overlopen of opstuwen van openbare riolen

Het overlopen of opstuwen van openbare riolen als gevolg van het wassen van water, atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs en een overstroming.

Aardverschuivingen of grondverzakkingen

Hiermee wordt bedoeld een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag welke geheel of ten dele te wijten is aan een ander natuurlijk fenomeen dan een overstroming of een aardbeving. 
Ben je het slachtoffer van schade veroorzaakt door een van bovenvermelde natuurfenomenen, neem dan contact op met je verzekeraar. Dit houdt in dat door de toepassing van de wet van 17 september 2005 het Rampenfonds niet meer tussenkomt voor schade veroorzaakt door natuurrampen die verplicht is opgenomen in de brandpolis. Het Rampenfonds komt ook niet tussen voor zaken die de verzekeringspolis uitsluit (bijvoorbeeld franchise).

Belangrijke opmerking

Wie geen brandverzekering heeft afgesloten zal ook geen beroep kunnen doen op een tussenkomst van het Rampenfonds. Enkel voor personen die een leefloon genieten (attest van het OCMW is vereist) en zich geen brandpolis kunnen veroorloven maakt de wetgever een uitzondering. Zij kunnen nog wél een tussenkomst van het Rampenfonds vragen.

Maak een inventaris van de schade op

Best worden zoveel mogelijk bewijzen van de schade verzameld: foto's, maak een nauwkeurige inventaris van de geleden schade op, hou alle bewijzen van schade of vernietiging (zoals foto's), herstelling of vervanging van goederen bij.

Deel deze pagina