Proclaimer

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van gemeente Bekkevoort, E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort. De website en de informatie die zich erop bevindt, mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Gemeente Bekkevoort kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website. 

2. Beheer van informatie

Gemeente Bekkevoort levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Gemeente Bekkevoort kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert gemeente Bekkevoort zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. Opmerkingen hieromtrent kan je sturen naar communicatie@bekkevoort.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door gemeente Bekkevoort aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan gemeente Bekkevoort. Gemeente Bekkevoort en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Gemeente Bekkevoort plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Gemeente Bekkevoort geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden. Gemeente Bekkevoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt gemeente Bekkevoort zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden via communicatie@bekkevoort.be

5. Persoonsgegevens

Gemeente Bekkevoort verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Gemeente Bekkevoort verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat gemeente Bekkevoort persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld en wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan gemeente Bekkevoort de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent gemeente Bekkevoort aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan gemeente Bekkevoort gecontacteerd worden op communicatie@bekkevoort.be

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor verspreiding van computervirussen, van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Gemeente Bekkevoort behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

8. Contactgegevens

Gemeente Bekkevoort
Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
tel. 013/46 05 60
info@bekkevoort.be 

 

9. COOKIES

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om jou persoonlijk te identificeren.

4. Beheer van cookies

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Deel deze pagina