Maaibeheer

Bermdecreet

Het lokaal bestuur volgt het bermdecreet (dat op 1 januari 1985 in werking trad). Met het bermbesluit wil men een natuurvriendelijk bermbeheer stimuleren via een aangepast maaibeheer. Het Bermdecreet legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen. Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die de gemeente onderhoudt (gemeentewegen en waterlopen). De spelregels uit het decreet: 

  • Verbod op gebruik van pesticiden 
  • Bermen mogen niet gemaaid worden vóór 15 juni 
  • Een tweede maaibeurt mag pas na 15 september 
De maaidata in het bermbesluit zijn gekozen in functie van de aanwezige fauna en flora in de bermen. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten. Wanneer ze vervolgens worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september plaatsvinden. Door dit aangepast maaibeheer kan de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt worden. 

Verkeersveiligheid prioritair 

Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de verkeersborden onvoldoende zichtbaar zijn of kruispunten zijn onvoldoende overzichtelijk, wordt deze bermen vroeger gemaaid. 

Concreet kan er voor 15 juni er enkel gemaaid worden op de plaatsen waar dit nodig is om de verkeersveiligheid te garanderen. 

Geen pesticiden 

Het lokaal bestuur doet heel wat inspanningen om met een aangepast beheer de natuurwaarde van de bermen te vergroten. Grijp daarom zelf niet naar de spuit om onkruid op voetpaden en in goten te verdelgen. Pesticiden horen niet thuis in de bermen! Dit is bij wet verboden. 

Een probleem met begroeiing melden? 

Problemen i.v.m. maaien, beplantingen, overhangende takken, ... in Vlaanderen kan je online melden via het Meldpunt Wegen. Zo komt je melding bij de juiste wegbeheerder. 

Meldingskaart openbare werken

Deel deze pagina