Hemelwater- en droogteplan

De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater. Een hemelwater- en droogteplan met een integrale visie over waar en hoe we het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren, draagt hiertoe bij.

Langere droge periodes en overvloedige regenbuien wisselen elkaar steeds vaker af, met overlast en schade tot gevolg. Klimaatopwarming daagt steden en gemeenten uit om anders met water om te gaan en de omgeving en de infrastructuur anders in te richten. Slim omgaan met water is de boodschap. 

Een hemelwater- en droogteplan is veel meer dan zomaar een plan. Het zet een proces op gang om te komen tot een integrale watervisie en vormt een basis voor een veerkrachtige gemeente.

De doelstellingen van een hemelwater- en droogteplan zijn dan ook:

  • een gezamenlijk (leer)proces doorlopen rond de aanpak van wateroverlast en waterschaarste om zo tot een gedragen plan en meer samenwerking te komen
  • een functioneel bruikbaar kader aanbieden op basis waarvan een lokaal bestuur en haar partners beslissingen kunnen nemen die bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater) en zo input geven aan een leefbare, waterbewuste en klimaatrobuuste gemeente en aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente
  • een gebiedsgerichte visie aanbieden met een oplijsting van adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen op het gebied van wateroverlast en waterschaarste aan te pakken, vandaag en in de toekomst, waarbij een win-win beoogd wordt met klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit, fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik, …
  • na uitvoering het grondgebied robuuster maken voor de gevolgen van klimaatverandering en voor de negatieve effecten van verharding en verstedelijking en eventueel ook bijdragen aan oplossingen voor het verlies aan biodiversiteit, hitte-eilandeffect, …

De gemeenteraad keurde het Hemelwater- en Droogteplan op 25 maart 2024 goed. 

Het hemelwater- en droogteplan bevat 3 delen (zie onderstaande thema's).

Inventarisatie

Het eerste deel omvat een omgevingsanalyse van de bestaande toestand. Hier staat niet louter het verzamelen van gegevens centraal, het is vooral de bespreking en de interpretatie van deze gegevens in functie van het (hemel)watersysteem die van belang is om zo inzicht te verwerven in de mogelijkheden en knelpunten voor het hemelwater. Daarnaast worden de acties en maatregelen vanuit het bestaande beleid afgetoetst: In welke mate dragen zij bij tot een robuust waterbeleid?

Toekomstvisie

Het tweede deel behandelt het hemelwater- en droogteplan voor Bekkevoort. Hoe wil de gemeente Bekkevoort de basisprincipes van het integraal waterbeleid toepassen op haar grondgebied. In overleg met alle partners werd de visie opgemaakt om tot een duurzaam waterbeheer te komen. Hierbij is Bekkevoort opgesplitst in deelzones, waarbij het beleid vertaald is in uitgewerkte voorbeelden. De rode draad zijn de bronmaatregelen en het ‘creëren van ruimte voor water’.
Als laatste wordt in dit deel stil gestaan bij de verdere ontwikkeling van het waterbewustzijn. Hoe kunnen private partijen gesensibiliseerd worden en met welke acties zal Bekkevoort hieraan bijdragen?

Actiepuntenlijst

In het laatste deel worden de maatregelen zoals voorgesteld in de visievormingsfase verfijnd en geprioriteerd. De mate waarin een oplossing bijdraagt tot het verhogen van de veerkracht of de realisatie van een groenblauw netwerk vormt een belangrijk criterium bij de afweging of prioritering van verschillende oplossingen. Het gaat hier zowel om specifieke ruimtelijke ingrepen als het verfijnen van de mogelijke juridische doorvertaling.

Deel deze pagina