Klimaatactieplan

De gemeenteraad keurde het klimaatactieplan 2015-2020 goed. De gemeente Bekkevoort kreeg trouwens begin november 2016 ook een officiële goedkeuring van Europa voor het klimaatplan. 

In dit plan staan maatregelen om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied van Bekkevoort te verminderen met minstens 20% ten opzichte van 2011, het referentiejaar.

Voor dat referentiejaar, 2011, is een nulmeting opgemaakt. Hieruit blijkt volgende emissieverdeling (zie afbeelding)

De grootste uitstoters in 2011 zijn het particulier en commercieel vervoer (opgelet: de snelwegen op het grondgebied van Bekkevoort zijn hier niet meegeteld!) en de particuliere bebouwing, samen goed voor 75% van de totale CO2-uitstoot.

Vier belangrijke actiedomeinen

Het klimaatactieplan concentreert zich op vier domeinen die een grote invloed hebben op het klimaat: gebouwen, mobiliteit, industrie en landbouw. Acties rond hernieuwbare energie en natuur worden extra ingezet om de CO2-uitstoot te reduceren.

Nu de gemeenteraad het klimaatactieplan goedkeurde en de concrete acties zijn vastgelegd, kan de gemeente structureel werk maken van het verderzetten van een groene toekomst voor Bekkevoort. Het klimaatactieplan is een project dat de gemeente samen met haar inwoners, bedrijven en verenigingen zal realiseren. Ieders medewerking en enthousiasme is nodig om de acties tot een goed einde te brengen.

Gemeente als voorbeeld

Een duurzame gemeente is een prioritaire doelstelling van het gemeentebestuur in deze beleidsperiode. Jaarlijks besteedt de gemeente Bekkevoort meer dan € 700.000 aan haar milieuwerking en investeringen in een duurzaam beleid. Bovendien engageert het bestuur zich er toe om alle besparingen, die worden gerealiseerd met energiemaatregelen, integraal te herinvesteren in nieuwe duurzame maatregelen.

Bekkevoort is als groene, landelijke gemeente al geruime tijd actief op vlak van natuurbehoud en voert een actief milieubeleid. De voorbije jaren investeerde de gemeente in natuurherinrichtingsprojecten, energiebesparende renovaties van gemeentelijke gebouwen, een energieneutrale nieuwbouw (zie foto – hier vind je de dienst vrije tijd), pesticidenvrij groenbeheer, een CO2-neutraal bedrijventerrein en ecologisch gemeentelijk vervoer. 

Kernpunten van het klimaatactieplan

  • Klimaatvriendelijke dorpskernen en vrijwaren van het buitengebied
  • Besparen op openbare verlichting (gebouwen, monumenten en straatverlichting)
  • Investeren in alternatieve laadinfrastructuur en stimuleren van alternatieve mobiliteitsvormen
  • Investeren in fietspadennetwerk en een sterk openbaar vervoersnetwerk
  • Besparingen op energie herinvesteren in klimaat
  • Meer inzet van hernieuwbare energie
  • Gemeentelijk wooninfopunt over duurzaam (ver)bouwen
  • Woningen en gebouwen maximaal isoleren 

Deel deze pagina