RUP RWZI Bekkevoort (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI’ vormt het juridisch-planologisch kader voor de inrichting van een waterzuiveringsinstallatie door Aquafin in Bekkevoort ter hoogte van de kruising van de Pijnbeek met de Provinciebaan.

  • De startnota werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 8 januari 2018.
  • Een publieke raadpleging en adviesvraag over de startnota werd georganiseerd van 18 januari 2018 tot en met 18 maart 2018.
  • Er werd een participatiemoment onder de vorm van informatieve toelichting met aansluitend terreinbezoek aan het rioolwaterzuiveringsstation te Tielt-Winge georganiseerd op zaterdag 10 februari 2018. Hiervan werd een verslag gemaakt.
  • De reacties en adviezen die tijdens die publieke raadpleging werden verzameld, werden verwerkt in de scopingsnota. De scopingnota werd op 8 februari 2021 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
  • Goedkeuring voorontwerp op 22 maart 2021 door het college van burgemeester en schepenen. Hier werd een schriftelijke adviesronde over georganiseerd.
  • De gemeenteraad heeft op 27 september 2021 het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld.
  • Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 8 november 2021 tot en met 6 januari 2022.
  • Advies van de Gecoro op 17 maart 2022.
  • Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad op 1 juni 2022. De definitieve vaststelling van dit plan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2022. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling kan je onderstaand raadplegen. Iedereen kan ze ook, samen met het advies van de GECORO, inkijken bij onze dienst omgeving.

Voorlopige vaststelling

Gemeenteraadsbesluit 27 september 2021 voorlopige vaststelling Besluit gemeenteraad 27 september 2021 voorlopige vaststelling (PDF - 308 Kb)
Procesnota voorlopige vaststelling Procesnota vv (PDF - 388 Kb)
Scopingnota voorlopige vaststelling Scopingnota vv (PDF - 4,8 Mb)
Stedenbouwkundige voorschriften voorlopige vaststelling Stedenbouwkundige voorschriften vv (PDF - 201 Kb)
Toelichtingsnota voorlopige vaststelling Toelichtingsnota vv (PDF - 5,16 Mb)
Totaalplan voorlopige vaststelling Totaalplann vv (PDF - 2,81 Mb)

Definitieve vaststelling

Besluit Gemeenteraad 1 juni 2022 definitieve vaststelling Besluit Gemeenteraad 1 juni 2022 definitieve vaststelling (PDF - 448 Kb)
Procesnota definitieve vaststelling Procesnota def (PDF - 543 Kb)
Scopingnota definitieve vaststelling Scopingnota def (PDF - 4,8 Mb)
Stedenbouwkundige voorschriften definitieve vaststelling Stedenbouwkundige voorschriften def (PDF - 188 Kb)
Toelichtingnota definitieve vaststelling Toelichtingsnota def (PDF - 5 Mb)
Totaalplan definitieve vaststelling Totaalplan def (PDF - 2,8 Mb)

Andere documenten

Bepaling geen plan-MER Bepaling geen plan-MER (PDF - 149 Kb)
Procesnota fase scopingnota Procesnota (fase scopingnota) (PDF - 367 Kb)
Procesnota fase startnota Procesnota (fase startnota) (PDF - 1,3 Mb)
Procesnota fase voorontwerp Procesnota (fase voorontwerp) (PDF - 388 Kb)
RVR-toets RVR-Toets (PDF - 310 Kb)
Scopingnota Scopingnota (PDF - 4,7 Mb)
Startnota + bijlagen Startnota + bijlagen (PDF - 3 Mb)
Verslag participatiemoment Verslag participatiemoment (PDF - 125 Kb)

Deel deze pagina