RUP 9Zillen

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9-Zillen’, dat op dit moment in opmaak is, omvat het ganse bouwblok ‘Minnestraat – Dorpsstraat – Mierenberg’, het binnengebied van het bouwblok ‘Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat’, alsook de zonevreemde woningen en bouwpercelen langs de Zandstraat.

In een eerste fase van de procedure werd er een startnota en een procesnota opgemaakt. Hier werd een publieke raadpleging over gehouden van 20 september 2017 tot en met 18 november 2017.
De nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis en kan je ook downloaden bij Bijlagen op deze pagina.

In het kader van de raadpleging werd een infomarkt georganiseerd op zaterdag 14 oktober 2017. Het verslag hiervan kan je bij de Bijlagen terugvinden.

Er werd over de startnota ook advies opgevraagd bij diverse (advies)instanties.

De resultaten van deze raadpleging (adviezen, inspraakreacties, etc.) werden nu verwerkt in een scopingnota. De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. Daarnaast toont het aan hoe er wordt omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties. Je kan deze scopingnota, net als een aangepaste versie van de procesnota, bij de Bijlagen terugvinden.

Op basis van de scopingnota zal er een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.