RUP 9Zillen

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9 Zillen’ heeft betrekking op het gebied tussen de Minnestraat, Dorpsstraat en de Mierenberg, gebied tussen de Mierenberg, Bekweg en Kwadestraat, en op enkele percelen langs de Zandstraat.

  • De startnota werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 21 augustus 2017.
  • Een publieke raadpleging en adviesvraag over de startnota werd georganiseerd van 20 september 2017 tot en met 18 november 2017.
  • Er werd een participatiemoment/infomarkt georganiseerd op zaterdag 14 oktober 2017. Hiervan werd een verslag gemaakt.
  • De reacties en adviezen die tijdens die publieke raadpleging werden verzameld, werden verwerkt in de scopingsnota. De scopingnota werd op 27 december 2018 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
  • Goedkeuring voorontwerp op 28 januari 2019 door het college van burgemeester en schepenen. Hier werd op 28 februari 2019 een plenaire vergadering over georganiseerd.
  • De gemeenteraad heeft op 1 juli 2019 het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld.
  • Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 25 juli 2019 tot en met 22 september 2019.
  • Advies van de Gecoro op 12 december 2019.
  • Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad op 2 maart 2020. De definitieve vaststelling van dit plan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling kan je onderstaand raadplegen. Ze kunnen, samen met het advies van de GECORO, ook door iedereen worden ingekeken bij de dienst omgeving.

Voorlopige vaststelling

Gemeenteraadsbesluit 1 juli 2019 voorlopige vaststelling Besluit GR 1/7/2019 voorlopige vaststelling (PDF - 219 kB)
Procesnota (fase ontwerp) Procesnota fase ontwerp (PDF - 8,5 MB)
Scopingnota Scopingnota (PDF - 48,8 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften (fase ontwerp) Stedenbouwkundige voorschriften fase ontwerp (PDF - 279 kB)
Toelichtingsnota (fase ontwerp) Toelichtingsnota fase ontwerp (PDF - 37,7 MB)
Totaalplan (fase ontwerp) Totaalplan fase ontwerp (PDF - 2,8 MB)

Definitieve vaststelling

Gemeenteraadsbesluit 2 maart 2020 Besluit GR 2/3/2020 (PDF - 348 kB)
Procesnota Procesnota dv (PDF - 812 kB)
Scopingnota Scopingnota dv (PDF - 48,8 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften dv (PDF - 280 kb )
Toelichtingsnota Toelichtingsnota dv (PDF - 21,8 MB)
Totaalplan Totaalplan dv (PDF - 3,4 MB)

Andere documenten

Bepaling geen plan-MER Bepaling geen plan-MER 17012 (PDF - 150 kB)
Masterplan kern Bekkevoort Masterplan kern Assent (PDF - 37 MB)
Procesnota (fase scopingnota) Procesnota (fase scopingnota) (PDF - 5,3 MB)
Procesnota (fase startnota) Procesnota (fase startnota) (PDF - 766 kB)
Procesnota (fase voorontwerp) Procesnota (fase voorontwerp) (PDF - 5,6 MB)
RVR-toets RVR-toets (PDF - 269 kB)
Scopingnota Scopingnota (PDF - 48,8 MB)
Startnota Startnota (PDF - 8,6 MB)
Verslag infomarkt 14 oktober 2017 Verslag infomarkt 14/10/2017 (PDF - 118 kB)
Verslag overleg overheid Masterplan Assent 7 juli 2015 Verslag overleg overheid Masterplan Assent 7 juli 2015 (PDF - 124 kB)
Verslag plenaire vergadering Verslag plenaire vergadering (PDF - 3,1 MB)

Deel deze pagina