Inheemse en/of autochtone bomen en struiken

Ben je van plan om bomen, struiken of hagen te planten ? Kies dan resoluut voor inheems of autochtoon plantmateriaal.

Wat?

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Waarom?

In de loop van de twintigste eeuw zien we een sterke toename in het kweken van bomen en struiken en dit vooral sinds de laatste wereldoorlog. Het gebruikte plantmateriaal is echter voornamelijk afkomstig uit lageloonlanden. Zo kun je een inheemse soort kopen, die echter als variëteit oorspronkelijk thuishoort in bvb Oost Europa. Aldus zijn de hier recent aangeplante beuken en eiken sterk onderhevig aan schimmelziekten in ons maritieme klimaat, alhoewel ze, in hun land van oorsprong, daar minder onder te lijden hadden (continentaal klimaat). De inheemse zomereik biedt hier bij ons een biotoop voor ongeveer 300 soorten insecten, de ingevoerde Noord-Amerikaanse eik slechts voor een 15-tal. Als je beseft dat veel vogels leven van deze insecten en roofdieren dan weer o.a. van deze vogels, dan zie je de verarming van de natuur met je ogen dicht.Het verdwijnen van biologische diversiteit en daarmee genetische verarming, kan onder andere worden tegengegaan door versterking van bestaande populaties en door herintroductie van autochtoon materiaal.

Meer info: www.natuurenbos.be en www.inbo.be

 

Lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn*
Fagus sylvatica Beuk
Fraxinus excelsior Gewone es
Pinus sylvestris Grove den
Prunus avium Zoete kers
Quercus robur Zomereik
Alnus glutinosa Zwarte els
Betula pendula Ruwe berk
Betula pubescens Zachte berk
Carpinus betulus Haagbeuk
Cornus sanguinea Rode kornoelje
Corylus avellana Hazelaar
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn
Populus canescens Grauwe abeel
Populus tremula Ratelpopulier
Prunus spinosa Sleedoorn
Quercus petraea Wintereik
Rhamnus frangula Sporkehout
Sambucus nigra Gewone vlier*
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllos Zomerlinde
Viburnum opulus Gelderse roos
  * soort wordt beter niet aangeplant (snelle spontane vestiging)

 

Inheemse boom- en struiksoorten met beperkt verspreidingsgebied in Vlaanderen Aanplanting slechts aan te raden na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Acer campestre Spaanse aak
Berberis vulgaris Zuurbes
Cornus mas Gele kornoelje
Crataegus sp., behalve monogyna Meidoorn
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts
Hippophae rhamnoides Duindoorn
Ilex aquifolium Hulst
Juniperus communis Jeneverbes
Ligustrum vulgare Wilde liguster
Malus sylvestris spp. Sylvestris Wilde appel
Mespilus germanica Mispel
Myrica gale Wilde gagel
Prunus padus Vogelkers
Populus nigra Zwarte populier
Rhamnus cathartica Wegedoorn
Ribes sp bessen
Rosa sp rozen
Salix sp Wilgen
Sambucus racemosa Trosvlier
Sarothamnus scoparius Brem
Taxus baccata Taxus
Ulex europaeus Gaspeldoorn
Ulmus glabra Ruwe iep
Ulmus laevis Steeliep
Ulmus minor Gladde iep

Deel deze pagina