RUP Kerkveld

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerkveld’ houdt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in voor het gebied ten westen van Minnestraat, ten zuiden van Dorpsstraat en voor de zone rond het Dorpsplein.

  • De startnota werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 11 februari 2019.
  • Een publieke raadpleging en adviesvraag over de startnota werd georganiseerd van 21 februari 2019 tot en met 21 april 2019.
  • Er werd een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt georganiseerd op 14 maart 2019. Hiervan werd een verslag gemaakt.
  • De reacties en adviezen die tijdens die publieke raadpleging werden verzameld, werden verwerkt in de scopingsnota. De scopingnota werd op 17 februari 2020 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
  • Goedkeuring voorontwerp op 20 april 2020 door het college van burgemeester en schepenen. Hier werd op 17 december 2020 een plenaire vergadering over georganiseerd.
  • De gemeenteraad heeft op 27 september 2021 het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld.
  • Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 8 november 2021 tot en met 6 januari 2022.
  • Advies van de Gecoro op 17 maart 2022.
  • Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad op 1 juni 2022. De definitieve vaststelling van dit plan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2022. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling kan je onderstaand raadplegen. Ze kunnen, tezamen met het advies van de GECORO, ook door iedereen worden ingekeken bij de dienst omgeving.

Voorlopige vaststelling

Gemeenteraadsbesluit 27 september 2021 voorlopige vaststelling Besluit Gemeenteraad voorlopige vaststelling 27 september 2021 (PDF - 294,2 Kb)
Procesnota fase voorlopige vaststelling Procesnota vv (PDF - 590 Kb)
Scopingnota fase voorlopige vaststelling Scopingnota vv (PDF - 48,8 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften fase voorlopige vaststellingen  Stedenbouwkundige voorschriften fase voorlopige vaststelling (PDF - 292 Kb)
Toelichtingsnota fase voorlopige vaststelling Toelichtingsnota vv (PDF - 10 MB)
Totaalplan fase voorlopige vaststelling Totaalplan vv (PDF - 6,2 MB)

Definitieve vaststelling

Gemeenteraadsbesluit 1 juni 2022 definitieve vaststelling Besluit Gemeenteraad 1 juni 2022 definitieve vaststelling RUP Kerkveld (PDF - 459 Kb)
Procesnota fase definitieve vastelling Procesnota dv (PDF - 583 Kb)
Scopingnota fase definitieve vastelling Scopingnota dv (PDF - 49,5 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften fase definitieve vastelling Stedenbouwkundige voorschriften fase definitieve vaststelling (PDF - 278 Kb)
Toelichtingsnota fase definitieve vastelling Toelichtingsnota dv (PDF - 9,9 MB)
Totaalplan fase definitieve vastelling Totaalplan dv (PDF - 6,2 MB)

Andere documenten

Bepaling geen plan-MER Bepaling geen plan-MER (PDF - 357 Kb)
Masterplan kern Assent Masterplan kern Assent (PDF - 36,7 MB)
Procesnota (fase scopingnota) Procesnota (fase scopingnota) (PDF - 569 Kb)
Procesnota (fase startnota) Procesnota (fase startnota) (PDF - 1,4 MB)
Procesnota (fase voorontwerp) Procesnota (fase voorontwerp) (PDF - 586 Kb)
RVR-toets RVR-Toets (PDF - 110 Kb)
Scopingnota Scopingnota (PDF - 49,8 MB)
Startnota Startnota (PDF - 54,3 MB)
Verslag infomarkt 19 maart 2019 Verslag informarkt 14/3/2019 (PDF - 140 Kb)
Verslag overleg overheid masterplan Assent 7 juli 2015 Verslag overleg overheid Masterplan Assent 7 juli 2015 (PDF - 123 Kb)
Verslag plenaire vergadering Verslag plenaire vergadering (PDF - 2,7 MB)

Deel deze pagina