Keuring particuliere stookolietanks

Eigenaars van stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 liter hebben volgende onderhoudsverplichtingen:

  • Een ondergrondse stookolietank moet om de vijf jaar gecontroleerd worden door een erkend technicus. 
  • Een bovengrondse stookolietank moet niet meer periodiek gecontroleerd worden. 

Voor stookolietanks met een inhoud van meer dan 5.000 liter geldt het volgende: 

  • Een ondergrondse stookolietank van 5.000 liter of meer moet tenminste tweejaarlijks een beperkt onderzoek ondergaan. Als de tank in een waterwingebied of beschermingszone gelegen is, moet dit jaarlijks gebeuren.
  • Een bovengrondse stookolietank van 5.000 liter of meer (tot 20.000 liter) moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan.

Om de 15 jaar moet een ondergrondse tank van 5.000 liter en meer bovendien een grondig algemeen onderzoek ondergaan. Als de tank in een waterwingebied of beschermingszone gelegen is, moet dit om de 10 jaar gebeuren. 

Procedure
Een particuliere stookolietank voor de verwarming van een woning moet gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus. Je vindt een lijst met deze technici op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Erkende technici in het Vlaamse Gewest bezitten een persoonlijk erkenningsnummer beginnend met de letters SV gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489). Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus een certificaat op voor de exploitant/ eigenaar. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken of de houder en de installatie al dan niet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Op het certificaat worden volgende zaken vermeld:

  • Naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus
  • Datum van de controle
  • Datum van de eerstvolgende controle (als het om een ondergrondse tank gaat)

Na de controle door een erkende technicus krijg je installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

Een groene dop/merkplaat betekent dat de opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
Een oranje dop/merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder. De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode dient de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen.
Een rode dop/merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In dergelijk geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant moet alle nodige maatregelen treffen om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen waarna de opslaginstallatie terug aan een controle moet onderworpen worden. 

Deel deze pagina