Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Voorwaarden

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor:

  • een woning die u verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
  • huisvesting van een of meer studenten.

U kunt ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

Hoe aanvragen ?

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 90,00 euro voor een zelfstandige woning en 90,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 euro per kamer, met een maximum van 1.775,00 euro per gebouw. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Retributie

Het bedrag van de retributie voor een conformiteitsattest wordt vastgesteld voor een zelfstandige woning op 62,50 euro.
Het bedrag van de retributie voor een conformiteitsattest wordt vastgesteld op 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro.

Afgifte van conformiteitsattesten voor woningen van een sociaal verhuurkantoor, de sociale
huisvestingsmaatschappij of het OCMW zijn vrijgesteld van deze retributie.

Afgifte van conformiteitsattesten voor woningen waarvan de gemeente op eigen initiatief heeft gehandeld zijn vrijgesteld van deze retributie:

  • Na wooncontroles in kader van zorgwonen en seizoenarbeiders
  • Na een besluit van niet-ongeschiktheid in het kader van artikel 15 van het Kwaliteitsbesluit van 12 juli 2013
  • Na proactieve screening van woningen die nog niet op de huurmarkt zijn gebracht

Deel deze pagina