Bomen kappen

Maak een afspraak

Een boom omhakken is een kwestie van minuten. Het duurt jaren vooraleer een jong boompje groot is. De wetgever heeft dan ook strikte regels opgesteld om te voorkomen dat bomen onterecht voor de bijl gaan. 

Hieronder leggen we in een notendop de regels uit voor het kappen van bomen.

  • Om een hoogstammige boom te kappen of het ontbossen van een perceel is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Een hoogstammige boom is een boom die op 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

 Enkel wanneer de bomen 
 - geen deel uitmaken van een bos én
 - de bomen gelegen zijn in een woongebied of industriegebied én
 - de bomen zich op een huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw 
 bevinden, binnen een straal van 15 meter rondom het gebouw
 heb je geen omgevingsvergunning nodig.

  • Voor het kappen van bomen (ongeacht de stamomtrek !) in een bos is een voorafgaande kapmachtiging nodig, verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos, tenzij er voor het bos een bosbeheerplan is opgesteld. 

  • Het rooien, verwijderen of beschadigen van heggen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden en houtachtige beplantingen op bermen van (holle) wegen, langs spoorwegen, waterlopen, dijken of taluds, gelegen in kwetsbare gebieden (waaronder ook agrarisch gebied valt), is verboden zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen.

Deel deze pagina