Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan formuleert een langetermijnvisie op het gebruik van de ruimte binnen de gemeente voor de verschillende maatschappelijke functies zoals wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur … Daarbij moet er rekening gehouden worden met de beschikbare ruimte enerzijds en de wensen en de verschillende functies die daarin moeten worden ondergebracht anderzijds.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

  • Het informatieve deel bevat een overzicht van de bestaande structuren die terug te vinden zijn in de gemeente.
  •  In het richtinggevende deel wordt aangeduid in welke richting de gemeente Bekkevoort zich wil ontwikkelen.
  • In het bindend gedeelte zijn de acties opgenomen die de gemeente effectief wenst uit te werken.


Elke Vlaamse gemeente is verplicht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken. Op 24 mei 2012 keurde de deputatie het ruimtelijk structuurplan van Bekkevoort goed met uitsluiting van een 6-tal elementen. De uitgesloten delen werden omschreven in de beslissing van de deputatie. De beslissing van de deputatie van 24 mei 2012 kan je hier downloaden in pdf-formaat bij bijlagen.

De tekstbundel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bekkevoort werd aangepast aan de beslissing van de deputatie. De uitgesloten delen werden reeds uit de bundel verwijderd. Je kan de in pdf-formaat de definitief goedgekeurde versie downloaden bij bijlagen.

Als je de kaarten van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bekkevoort wenst, kom je best tijdens de openingsuren naar het gemeentehuis (dienst grondgebiedzaken) met een cd-rom of USB-stick aangezien de bestanden van deze kaarten te "zwaar" zijn om te downloaden of door te mailen. Het gemeentepersoneel plaatst dan graag deze kaarten op je cd-rom of USB-stick.

Deel deze pagina