Raad voor maatschappelijk welzijn

De raden vinden vanaf mei 2022 terug fysiek plaats.


Agenda, besluiten en notulen (vanaf 2019)

Audioverslagen OCMW-raad

Het OCMW is, net zoals de gemeente, een publiekrechtelijke rechtspersoon met een eigen juridisch bestaan, eigen beleidsorganen en eigen autonome bevoegdheden. Aangezien ze echter op eenzelfde werkterrein opereren, achtte de decreetgever een maximale afstemming
in beleid en werking en een zo groot mogelijke samenwerking tussen de beide besturen noodzakelijk.
In tegenstelling tot de gemeenten en de provincies, die ruime en algemeen gedefinieerde bevoegdheden hebben, heeft het OCMW een zeer specifieke opdracht. Het OCMW moet hulp verstrekken aan iedere persoon die er behoefte aan heeft, ongeacht zijn vermogenstoestand.

Het OCMW wordt bestuurd door een raad die alles regelt wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. Onder bepaalde voorwaarden kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan het vast bureau of aan de algemeen directeur.

De leden van de gemeenteraad zijn ook de leden van deze raad en zetelen zes jaar.
De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe één keer per maand, aansluitend op de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk, uitgezonderd de besloten vergadering (persoonsgebonden aangelegenheden).
Luc Janssens is de voorzitter van de raad.


Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Samenstelling