Gemeenteraad

 
De raden vinden vanaf mei 2022 terug fysiek plaats.


Wat is een gemeenteraad?

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan binnen de gemeente. De leden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. Het mandaat van de huidige gemeenteraadsleden loopt tot 31 december 2024. 

Het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Bekkevoort telt circa 6300 inwoners en heeft zo 17 gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, dit wil zeggen alle zaken die een duidelijk lokaal en territoriaal tot de gemeente begrensd karakter hebben.

De gemeenteraad is onder meer bevoegd voor:

  • Het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding van die reglementen
  • De keuze van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en de vaststelling van de op deze opdrachten toepasselijke voorwaarden
  • Het vaststellen van welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur
  • De vaststelling van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
  • De vaststelling van de salarisschalen en van de bezoldigingsregeling van het personeel
  • De vaststelling van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen
  • Het vaststellen van de gemeentebelastingen en retributies
  • Het verkopen, aankopen of ruilen van onroerende goederen, het toestaan van een erfpacht of opstal, de vaststelling van de voorwaarden voor verhuring of verpachting van gemeentegoederen
De gemeenteraad vergadert in principe één keer per maand, gewoonlijk de laatste maandag van iedere maand om 20u. In Bekkevoort zit raadslid Luc Janssens de raad voor. De algemeen directeur staat hem bij. De werking van de gemeenteraad wordt nader geregeld in een reglement van orde (huishoudelijk reglement gemeenteraad en gedragscode mandatarissen -> zie bijlage).

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar (soms is er een besloten gedeelte). Je kan dus als burger een gemeenteraad bijwonen. 

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Samenstelling