Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap

Arbeidstrajectbegeleiding (dienst SACHA) vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn/haar maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk.

Voor arbeidstrajectbegeleiding kan je bij het OCMW terecht op vrijdag op afspraak, na doorverwijzing door de sociale dienst.

Project 405 'begeleiding van kwetsbare groepen'

Project aangevraagd binnen de oproep ESF Vlaanderen 2014-2020 Oproep 405 "Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel".

Het betreft een activeringsproject voor SACHA. De doelstelling is om 80 cliënten intensief te begeleiden naar een gepaste tewerkstelling of opleiding. Er wordt een doorstroming beoogd van 40 deelnemers. Het moet hier gaan over de meest kwetsbare deelnemers.

Dit project werd ingediend voor de volledige cluster van 9 besturen.

Positieve beslissing projectvoorstel 7160 "SACHA - begeleiding kwetsbare groepen"

Organisatie: Europees Sociaal Fonds
Aanvraagdatum: 22/06/2017
Looptijd: 1/10/2017 – 31/12/2019
Subsidie: 114.158,18 euro