Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Voorwaarden 

  •  De sportvereniging is erkend door het lokaal bestuur van Bekkevoort. 
  •  De sportvereniging wordt niet gesubsidieerd in een andere adviesraad. 
  •  Een sportvereniging kan maar bij één lokaal bestuur een subsidiedossier indienen. 
  •  Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidies. 
  •  De sportvereniging heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking. 
  •  De meerderheid van het bestuur moet woonachtig zijn in Bekkevoort en de voorzitter of de secretaris of de penningmeester moet woonachtig zijn in Bekkevoort. 
  •  De sportvereniging moet minstens uit 5 actieve leden bestaan.
  •  Om in aanmerking te komen voor hoofdstuk 2 dient de sportvereniging een jeugdwerking te hebben en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. (zie lijst erkende Vlaamse sportfederaties)

Aanvraagprocedure 

De subsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de sportvereniging over het voorgaande werkjaar. Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 30 augustus van het volgende jaar. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet in aanmerking voor deze subsidiering. 

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren voor 1 oktober van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens voorafgaandelijk aan het sportjaar van indiening. Het reglement en de formulieren zijn beschikbaar op de sportdienst vanaf 1 september van het betrokken jaar. Alle door de gemeente erkende verenigingen krijgen de aanvraagformulieren toegestuurd vanuit de sportdienst. De sportdienst gaat de juistheid van de gegevens na. Een ambtenaar van de sportdienst, eventueel in aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur van de sportraad, kan controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens. 

Indien de subsidiepapieren toekomen tussen 1 oktober en 14 oktober zal het totaal aantal punten met 50% verminderd worden. 

Indien de subsidiepapieren toekomen na 14 oktober zal het totaal aantal punten met 100% verminderd worden. 

Uitbetaling van de toelagen 

De verdeling en bekendmaking van het puntentotaal vindt plaats voor 15 november van het betrokken jaar. De vereniging krijgt na bekendmaking 14 dagen de tijd om verduidelijking te vragen bij de toegewezen punten. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar. 

Deel deze pagina