Klokkenluidersregeling

Vanaf 11 december 2022 moeten alle Vlaamse lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor hun medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. 

Die procedure is voorzien in het Bestuursdecreet op basis van de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Na zo’n melding lopen ze het risico op represailles. De klokkenluidersregeling beschermt melders in het geval van werkgerelateerde machtsongelijkheid.

Wie kan een melding maken?

Voor het lokaal bestuur zijn het enkel de eigen personeelsleden die via het interne meldkanaal een melding kunnen maken. Andere personeelsleden die een werkrelatie met het lokaal bestuur hebben, zoals consultants, leveranciers, (onder)aannemers, sollicitanten, enzovoort, kunnen alleen via het bevoegde externe meldkanaal een melding maken.

Voor inwoners zonder werkrelatie met het lokaal bestuur geldt het gewone klachtenreglement, waarbij een klacht kan gaan over een door het bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Welke inbreuken kan je melden?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over inbreuk op een regelgeving die op het lokaal bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Hoe doe je een melding?

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan maken. De regelgeving stelt veilige meldkanalen binnen en buiten het lokaal bestuur vast.

Interne melding bij het lokaal bestuur (enkel voor personeelsleden van het lokaal bestuur)

De algemeen directeur of de daartoe gedelegeerde is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt voor personeelsleden van het lokaal bestuur. De melding gebeurt bij voorkeur intern als de inbreuk doeltreffend kan worden behandeld en je bent van mening dat er geen kans op represailles bestaat.

Je kan jouw melding schriftelijk via e-mail of brief, telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur:

Schriftelijke melding via e-mail

Je kan jouw melding aan de algemeen directeur bezorgen via algemeendirecteur@bekkevoort.be

Schriftelijke melding via brief

Meldingen per brief worden in gesloten omslag met de vermelding ‘strikt vertrouwelijk’, rechtstreeks gericht aan het intern meldkanaal. De brief wordt door de medewerkers van het secretariaat niet geopend en gescand, maar op een veilige manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd. 

Je stuurt je brief naar het onderstaande adres:

Lokaal bestuur Bekkevoort T.a.v. de algemeen directeur, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Telefonische melding

Je kan een inbreuk ook telefonisch aan de algemeen directeur melden op het nummer 013/460588.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van jouw melding te bespreken. Een afspraak maak je via algemeendirecteur@bekkevoort.be of 013/460588.

Je kan informatie over inbreuken ook anoniem melden. Dit kan door zonder vermelding van de eigen persoonsgegevens, een brief in besloten omslag met de vermelding “strikt vertrouwelijk”, rechtstreeks gericht aan het intern meldkanaal, in de brievenbus van het gemeentehuis te deponeren.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur zijn, wenden zich meteen tot Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen terecht.

Dat kan via mail, telefoon of per post.

Wat kan je na jouw melding verwachten?

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • Je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.
  • Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd;
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Let wel: Audit Vlaanderen kan die termijn van 3 maanden in sommige gevallen verlengen tot maximaal 6 maanden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Delegatie klokkenluidersregeling

Het intern meldpunt voor de melding van een inbreuk in het kader van de klokkenluidersregeling (bevoegdheid algemeen directeur) wordt ook gedelegeerd aan beleidsmedewerker Sonja Heylen.
Bij Bijlagen vind je het besluit van de algemeen directeur hierover.

Meer weten?

Raadpleeg het Vlaams Decreet Bestuursdecreet

Bekendmaking reglement klokkenluidersregeling gemeente

Bekendmaking reglement klokkenluidersregeling OCMW

Deel deze pagina