Huisstijl

Bekkevoort logo.jpg 
Vanaf 1 januari 2022 treden gemeente en OCMW Bekkevoort naar buiten als één organisatie onder de naam van lokaal bestuur Bekkevoort. Ze maken hierbij gebruik van een gemeenschappelijke huisstijl. Het lokaal bestuur Bekkevoort maakt gebruik van de actuele, tijdloze huisstijl en het logo van de gemeente met de slogan Bekkevoort Bekkevoort die algemeen bekend is in de gemeente en daarbuiten.
Het globale communicatieconcept van het lokaal bestuur Bekkevoort typeert zich in de volgende twee kenmerken:
  • Een gemeente waar het gezellig wonen is in een groene omgeving: de kwaliteit van het wonen zit in de groene, landelijke basis. Men woont er rustig in een groene en gezellige gemeente.
  • Een toeristische trekpleister voor zachte recreatie: Bekkevoort vervult als het hart van Hageland een meerwaarde op vlak van toerisme en meer specifiek op vlak van zachte recreatie. Bekkevoort heeft een ruim aanbod aan fiets- en wandelpaden dat elke inwoner en bezoeker weet te waarderen.

De groene omgeving en het plattelandsaspect wordt door verschillende elementen weergegeven die, door hun specifieke plaatsing, een extra dynamiek aan het geheel bezorgen.
De groene kleuren alsook de vorm van de groene elementen onderstrepen het glooiende en landelijke karakter van de gemeente Bekkevoort. Het gezellige en het hartelijke van de gemeente wordt aangehaald in de baseline "Bekkevoort, Bekoort". Het homogene geheel straalt, door de witruimtes tussen de verschillende elementen, toch een zeker gevoel van ruimte en openheid.

Bescherming logo

De gemeentelijke wapens behoren tot het openbaar domein. Geen enkele privaatrechtelijke persoon mag zich het gebruik ervan toeëigenen op louter individuele basis. De aanwending van deze wapens voor reclamedoeleinden, fabrieksmerken of politieke doeleinden is niet toegestaan. Alleen de gemeente mag over haar wapen beschikken met dien verstande dat ze het niet mag vervreemden. De gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het gemeentelijk wapen en oordeelt of het gebruik door derden al dan niet toegestaan is.
Een logo is een beeldmerk of embleem dat dienst doet als formeel herkenningsteken van een organisatie en dat op briefpapier of andere documenten wordt aangebracht als onderdeel van de officiële huisstijl van een bestuur. Het is daardoor een vorm van een gemeentewapen. Daarom is het evident dat de richtlijnen opgenomen in de ministeriële omzendbrief d.d. 21 december 1994 BA-2001/12 over het gebruik van het gemeentewapen ook van toepassing zijn op het logo.  

Het logo wordt nog beschermd door de auteurswet (de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten): de kunstenaar van een logo heeft auteursrechten. Hij alleen heeft het recht om te reproduceren, te bewerken en mee te delen. Hij kan zich verzetten tegen iedere vorm van verminking, misvorming of andere wijziging aan dit werk. Hij kan de vermogensrechten wel overdragen ingevolge zijn arbeidsovereenkomst, zijn statuut of een bestelling. leder geval moet apart bekeken worden.

Deel deze pagina