Bezwaar indienen

College van burgemeester en schepenen

Je kan schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, hetzij aangetekend, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Dit bezwaar moet je indienen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, op de datum van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contant inning. Je motiveert uw bezwaarschrift. Als je wil gehoord worden, vermeld je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift. 

Rechtbank van eerste Aanleg Leuven

Tegen de latere beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan je hoger beroep aantekenen bij de Rechtbank van eerste Aanleg, Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

De termijn voor het indienen van dit beroep bedraagt drie maanden na de aangetekende kennisgeving van de beslissing. 

Hof van Beroep

Ook tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan je opnieuw verzet of beroep instellen. Tegen het arrest van het hof van beroep kan je tot slot een voorziening in cassatie instellen. De toepasselijke termijnen zijn één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet of beroep en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie.

Deel deze pagina