Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 • In Vlaanderen of Brussel wonen
 • De laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië) ofwel een combinatie van beide voorwaarden
 • Aangesloten zijn bij een zorgkas (personen die vrijgesteld zijn van de Vlaamse Sociale Bescherming kunnen geen zorgbudget aanvragen)
 • Voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening (ook rusthuizen in Brussel komen hiervoor in aanmerking).
 • Vanaf 1 januari 2017: indien er voor een - 18-jarige een aanvraag wordt ingediend moet ook één van beide ouders aangesloten zijn bij een zorgkas. Deze regel geldt niet indien:
  • Ouders niet mogen aansluiten
  • Er geen ouders zijn
  • Kind in wachtregister
  • Kind reeds zorgverzekering van de zorgkas krijgt
Je leeftijd en financiële situatie spelen geen rol. Ook als je jonger dan 26 jaar bent of in een collectieve schuldenregeling (CSR) zit, kan je een aanvraag indienen. Je bent vrij om te kiezen bij welke zorgkas je wenst aan te sluiten.
In bepaalde gevallen ontvangt de zwaar zorgbehoevende automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Een automatische toekenning is mogelijk bij zorgbehoevenden die beschikken over een van de volgende attesten:
 • Minstens de score 35 op de BEL-profielschaal, bij zorgbehoevenden die een beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp
 • Minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden
 • Bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3)
Is er geen automatische toekenning van het zorgbudget? Dan moet je een ingevuld aanvraagformulier indienen om het zorgbudget te kunnen ontvangen. Er zijn twee soorten van zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden met elk een eigen formulier:
Het zorgbudget bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet. Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven.
Een maatschappelijk assistent van het OCMW kan je helpen met de aanvraag van dit zorgbudget.