Mededeling in het kader van artikel 91 Decreet Lokaal Bestuur - Zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Datum publicatie: 13 december 2018

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (14 december 2018) gaat de wnd. algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen in toepassing van art. 91 §1 en §2 Decreet Lokaal Bestuur. De wnd. algemeen directeur maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.

Meerdere lijsten kunnen kiezen zich met elkaar te verbinden om het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst te bepalen. Ze worden dan in de berekening van het aantal zetels als één lijst beschouwd.

  • Lijst ‘Open Vld en Gemeentebelangen’ hebben een verklaring van lijstenverbinding ingediend op 11 december 2018.
  • Lijst ’CD&V en Ons Dorp’ hebben een verklaring van lijstenverbinding ingediend op 12 december 2018.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat, de voorzitter niet inbegrepen, uit zes leden. (Bij de zetelverdeling wordt geen rekening gehouden met de zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst).

Berekening Bekkevoort

  • ‘CD&V en Ons Dorp’: 6/17 x 13 = 4,58
  • N-VA: 6/17 x 2 = 0,70
  • ‘Open Vld en Gemeentebelangen’: 6/17 x 2 = 0,70

 Rechtstreeks verworven zetels (4)

  • Lijst ‘CD&V en Ons Dorp’: 4 rechtstreeks verworven zetels

Niet-rechtsreeks verworven zetels op basis van de decimalen na de bovenstaande berekening (2)

  • Lijst N-VA: 1 niet-rechtstreeks verworven zetel
  • Lijst ‘Open Vld en Gemeentebelangen’: 1 niet-rechtstreeks verworven zetel

De verkozenen voor de gemeenteraad dragen de leden en kandidaat-opvolgers van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk voor.
De verkiezing van de leden vindt plaats in openbare zitting tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad (7 januari 2019 om 19u).