Wat betekent het nieuw KB identificatie en registratie voor jou als pluimvee- of konijnenhouder?

Gepubliceerd op donderdag 20 september 2018 14.08 u.
Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor jou als pluimvee- of konijnenhouder.

Waarom een KB?

Voor de publicatie van het nieuwe KB was er enkel sprake van een eenvoudige registratieplicht voor pluimveebedrijven. Bepaalde types bedrijven (broeierijen, grote hobbyhouderijen …) zijn nog niet geregistreerd in Sanitel. Daarnaast zijn de gekende gegevens (soort, capaciteit, type pluimvee …) nog niet specifiek genoeg. Ook konijnenhouderijen zijn nog niet geregistreerd in Sanitel. Vanuit sanitair oogpunt en traceerbaarheid vormt het nieuwe KB een meerwaarde voor zowel de pluimvee- als konijnensector.

Voor wie is dit KB van toepassing?

Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het KB al dan niet voor jou van toepassing. Volgende 10 pluimveesoorten zijn in het KB opgenomen: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels.

Voor pluimvee wordt er een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen pluimvee (pluimvee bestemd voor de voedselketen) en hobbypluimvee (pluimvee dat nooit bestemd is voor de voedselketen[1]).

Van zodra je één dier in de voedselketen brengt, moet je je laten registreren in Sanitel. Dit geldt zowel voor pluimvee als voor konijnen.

Wie laat zich vanaf nu registreren in Sanitel?
 • Pluimveebedrijf (pluimvee en/of producten bestemd voor de voedselketen)
  • o Je houdt pluimvee voor de vleesproductie: van zodra je één stuk pluimvee in de voedselketen brengt
  • o Je houdt selectie- of vermeerderingspluimvee (broedei-productie)
  • o Je houdt opfokpluimvee
  • o Je houdt pluimvee voor productie van consumptie-eieren, tenzij je op jaarbasis minder dan 15.000 eieren rechtstreeks aan de eindconsument levert. Dit staat gelijk met het houden van minder dan 50 legkippen.
 • Hobbypluimvee (pluimvee dat nooit in de voedselketen komt)
  • o Je houdt meer dan 199 stuks pluimvee (uitgezonderd loopvogels)
  • o Je houdt 4 of meer struisvogels
  • o Je houdt 6 of meer emoes, nandoes en kasuarissen
  • o Je wenst (nu en dan) hobbypluimvee te verkopen op markten (ongeacht het aantal dat je thuis houdt)
 • Bedrijf van een pluimveehandelaar
  • o J bent een pluimveehandelaar, natuurlijk of rechtspersoon, die pluimvee en hobbypluimvee verhandelt door gebruik te maken van een inrichting
 • Broeierijen
  • o Je hebt een broedcapaciteit vanaf 50 eieren van loopvogels
  • o Je hebt een broedcapaciteit vanaf 200 eieren van ander pluimvee
 • Bedrijf met konijnen die bestemd zijn voor de voedselketen
  • o Je houdt konijnen voor de vleesproductie: van zodra je één konijn in de voedselketen brengt

Wat houdt het KB in?

Meerdere pluimveebeslagen per adres

Voor de publicatie van het KB was er ongeacht het aantal stallen of pluimveesoorten maar één pluimveebeslag per bedrijf (adres) mogelijk. Met het nieuwe KB is het mogelijk dat je op je bedrijf meerdere beslagen kan houden. Naargelang het geval is dit zelfs verplicht, omdat éénzelfde beslag pluimvee maar één toom kan bevatten. Een toom is pluimvee van eenzelfde diersoort, eenzelfde type, met dezelfde leeftijd en gezondheidsstatus en in eenzelfde huisvestingstype gehouden.

Als je meerdere tomen houdt, moet e dus meerdere beslagen aanvragen. Houd je op je bedrijf eenzelfde toom in meerdere stallen, dan heb je de vrije keuze om voor elke stal of voor een groep van stallen een apart beslag aan te vragen.

Elk beslag vormt een aparte productie-eenheid die toegankelijk is via een aparte voorruimte. De sanitaire verantwoordelijke, het adres, de bedrijfsdierenarts en de bedrijfsbegeleidende dierenarts dienen dezelfde te zijn voor alle beslagen binnen eenzelfde inrichting.

Identificatie

Het nieuwe KB legt geen verplichting op om pluimvee of konijnen individueel te identificeren. Indien de veehouder zelf een eigen identificatiesysteem wenst te hanteren, is dit toegelaten. Enkel de sportduiven die in de voedselketen worden gebracht, vormen hier een uitzondering op: deze moeten wel geïdentificeerd zijn met de pootring verplicht door de KBDB.

 

Bedrijfsregister

Houders van pluimvee (uitgezonderd hobbypluimvee) en konijnen moeten een register per beslag op weekbasis bijhouden. Dit is in het kader van traceerbaarheid van alles wat in de voedselketen terecht komt. Dit register moet binnen de 3 dagen na het einde van de week aangevuld worden. De inhoud is wettelijk bepaald, zowel de lay-out als de manier van bijhouden (op papier of digitaal) kan je vrij kiezen. Het register moet 5 jaar bewaard worden op het bedrijf.

Verplichte registratie verplaatsingen

Het nieuwe KB brengt ook verplichtingen met zich mee op vlak van het vervoer van pluimvee (uitgezonderd hobbypluimvee) en konijnen. Bij alle verplaatsingen tussen bedrijven moet een verplaatsingsdocument opgemaakt zijn op het moment van het transport. De inhoud van het document is wettelijk bepaald, maar de lay-out en de manier van bijhouden (op papier of digitaal) kan je vrij kiezen. Binnen de 7 dagen na het uitgevoerde transport, moet je het registreren in Sanitel. Het document wordt 5 jaar bijgehouden door de laadplaats, de losplaats en de vervoerder.

Transporten vanaf de broeierij (eendagskuikens) mogen gebeuren zonder verplaatsingsdocument, op voorwaarde dat de broeierij alle gegevens voor elk transport binnen de 7 dagen in Sanitel registreert.

Financiering KB I&R via jaarlijkse retributie per beslag

Nieuw binnen het KB is dat er voortaan ook een jaarlijkse retributie is voor de pluimvee- en konijnensector. Zoals in de andere sectoren, draagt iedere pluimvee- en konijnenhouder daarmee zelf bij in de kosten voor de basisdienstverlening rond I&R. De registratie van elke veehouderij, elk beslag, evenals elke verplaatsing van tomen in Sanitel is namelijk van belang om de traceerbaarheid te kunnen garanderen en optimaliseren. De tarieven kan je altijd raadplegen op de tarievenlijst via www.dgz.be/tarieven

Dierengezondheidzorg Vlaanderen (DGZ) helpt je bij het toepassen van dit KB

Alle documenten die nodig zijn voor registratie naar aanleiding van het nieuw KB, kan je verkrijgen bij DGZ. Op basis van de actuele gegevens die je aan DGZ bezorgt met de ingevulde documenten, registreert zij deze in Sanitel waarna je een beslagfiche met de geregistreerde gegevens ontvangt ter bevestiging. Zijn er wijzigingen van de beslaggegevens? Meld deze dan altijd via de beslagfiche.

Meer info

Met je vragen over het nieuwe KB I&R pluimvee en konijnen kan je terecht bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ):

 


[1] Het houden van (hobby)pluimvee en van konijnen, waarvan het vlees of de eieren enkel en alleen gebruikt worden voor de persoonlijke huishoudelijke consumptie binnen het gezin, is geen activiteit in de voedselketen.