Vogelgriepvirus H5N8: aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels

Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 9.30 u.
UPDATE 6 april 2021: de ophokplicht wordt opgeheven bij particulieren vanaf 6 april 2021.

Opheffing ophokplicht particulieren

Vanaf 6 april 2021 is het niet meer verplicht voor particulieren om hun pluimvee en vogels op te hokken. 

Meer info vind je op website van het Voedselagentschap: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-04-03.asp 


Bericht 22 februari 2021: Versoepelingen ophokplicht roofvogels

Deze activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20 februari 2021 opnieuw toegestaan:

 • Opleiden/trainen van roofvogels
 • Geven van demonstraties
 • Gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild
 • Gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren

Deze activiteiten zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:

 • De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel of evolueert in gunstige zin
 • Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zgn. gevoelige natuurgebieden. Dit zijn waterrijke gebieden waar veel watervogels verblijven en het risico op besmette vogels groot is. De ligging van deze zones vind je op www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/
 • Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan
 • De roofvogelhouder, die gebruik maakt van de derogaties, hanteert de volgende voorzorgen:
  • Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken.
  • Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels.
 • Een houder, die eveneens pluimvee of andere vogels houdt:
  • De verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toepassen voor alle pluimvee en andere vogels die hij houdt. Deze moeten m.a.w. opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden gevoederd en gedrenkt.
  • De nodige bioveiligheidsmaatregelen toepassen om versleping van ziekte tussen de roofvogels, die gebruikt worden bij buitenactiviteiten, en andere gehouden vogels en pluimvee te voorkomen. Dit betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de ruimten waar deze roofvogels gehouden worden en de plaatsen waar andere vogels gehouden worden, en dat de handen worden gewassen en ontsmet na elke activiteit in één van de hokken.

Bericht 25 januari 2021

Gezien er nog veel vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels, is het belangrijk dat particuliere houders van pluimvee hun vogels blijven afschermen tegen contact met wilde vogels. Het FAVV dringt hierop aan.

Bericht 16 november 2020

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen die gelden voor particuliere houders.

Vanaf 15 november 2020 legt Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

 • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
 • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

David Clarinval, minister van Landbouw: “In permanent overleg met het FAVV heb ik beslist om twee aanvullende bioveiligheidsmaatregelen op te leggen om het Belgisch pluimvee zoveel mogelijk te beschermen tegen het H5N8-virus, dat wordt overgedragen door migrerende wilde vogels. Deze extra maatregelen hebben al doel om zowel het pluimvee van hobbyisten als van professionele bedrijven te beschermen.”

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info 

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/