Verwijderen grafzerken vanaf 2020

Voorgeschiedenis

In het verleden was het in onze gemeente niet gereglementeerd hoelang een graf mocht behouden blijven. Er bestonden geen concessies, dus mocht de gemeente wettelijk gezien ieder graf na 10 jaar verwijderen.

Om de burgers meer rechtszekerheid te geven, keurde de gemeenteraad in oktober 2015 een nieuw reglement op de begraafplaatsen goed. Daardoor kan je bij iedere begraving beslissen om een betalende concessie te nemen of het graf 15 jaar gratis te laten bestaan.
Voor de bestaande graven werd er een overgangsmaatregel voorzien. De nabestaanden kregen tot 31 december 2016 de tijd om toch nog een concessie voor het graf te nemen voor 20, 30 of 50 jaar. Na die datum kan er geen concessie meer afgeleverd worden voor bestaande graven. Voor de graven zonder concessie werd er een gratis termijn van 15 jaar voorzien, die begon te tellen vanaf 1 januari 2005.

Wat gaat er nu gebeuren?

Voor de graven van voor 2005 verstrijkt de gratis termijn van 15 jaar op 1 januari 2020. Dan worden de graven eigendom van de gemeente en zullen de zerken verwijderd worden. Tot 31 december 2019 heb je nog tijd om de voorwerpen die op het graf staan (foto’s, bloemen, vazen ...) te verwijderen. Wie de zerk zelf op eigen risico wil verwijderen en meenemen, kan dit na afspraak met de dienst burger- en welzijnszaken.

Aan iedere begraafplaats zal een lijst uitgehangen worden met de graven die verwijderd worden. Deze graven zijn aangeduid met een wit plaatje (zie afbeelding). De bekendmaking blijft zeker tot 31 december 2019 aanwezig.

Na de verwijderingen vult de gemeente de ontruimde percelen met meer groen, banken … in zodat de begraafplaatsen aangenamer en plaatsen van rust worden.

Voor de verwijderde graven van oud-strijders wordt een herdenkingsmonument met hun naam op voorzien.

Graven van lokaal historisch belang

Vanaf het moment dat de graven eigendom van de gemeente zijn, maakt het bestuur een lijst op van graven die in de toekomst bewaard worden omwille van hun plaatselijk belang. De gemeente moet die graven dan gedurende 50 jaar onderhouden. Het gaat om graven met een historische, artistieke, volkskundig of socioculturele waarde. Graven met een concessie kunnen niet op die lijst terecht komen.

Wat dient als juridische basis hiervoor?

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria: hoofdstuk VIII (Graven met lokaal historisch belang).
  • Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004; artikel 18 en artikel 26.
  • Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van 26 oktober 2015: hoofdstuk 2 (niet-geconcedeerde begravingen) en hoofdstuk 6 (Graven van lokaal historisch belang – Peterschap).

Deel deze pagina