Toelage voor participatie en sociale ondersteuning (Recht op ondersteuning voor elk kind)

Maak een afspraak

Deze toelage is voor kinderen en jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, en die opgroeien in een gezin met beperkte financiële middelen.

Elk kind heeft recht op maximale ontwikkelingskansen. Het lokaal bestuur wil met deze toelage de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen verhogen en hun sociaal isolement (proactief) te doorbreken door hen te laten deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten of andere drempels weg te nemen.

Welke kosten komen in aanmerking voor terugbetaling?

Er wordt gedeeltelijk tussengekomen in de kosten voor:

 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van deelname aan sociale programma’s. Het kan bijvoorbeeld gaan om: vakantiekampen, speelpleinen, abonnement openbaar vervoer …
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan om: het ten laste nemen van al dan niet verplichte schoolkosten, bijlessen, schoolabonnement, schoolkantine ...
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan om: orthopedist, kinesitherapeut, opticien, logopedist …
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning van het kind of van de ouder(s) in het kader van de raadpleging van een specialist. Hieronder valt eveneens de ondersteuning van de relatie tussen ouders en hun kinderen met een handicap, het vroegtijdig opsporen van psychologische of psychische problemen bij kinderen en het psporen van specifieke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie.
 •  Maatschappelijke dienstverlening in het kader van pedagogische ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan over de opleiding voor ouders die verband houden met de ontwikkeling van hun kind, aankoop van klein materiaal voor de veiligheid van het kind (deurstopper, traphekje …) …

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

De tussenkomst bedraagt 90% van de kostprijs, met een maximum van € 150 per kind of jongere. Dit geldt enkel voor het niet-terugbetaalde gedeelte door het ziekenfonds.

Voorwaarden om recht te hebben op de tussenkomst?

Om recht te hebben op de premie moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het kind/de jongere is inwoner van de gemeente Bekkevoort
 • Het kind/de jongere heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt
 • De aanvrager heeft een netto gezinsinkomen (loon, uitkering, alimentatie, tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ...) dat niet hoger is dan 150 % van de overeenstemmende categorie van het leefloon. Onder gezin wordt verstaan de ouders en stiefouders van hetzelfde huishouden. Van deze inkomensvoorwaarde kan afgeweken worden indien men in collectieve schuldbemiddeling of in budgetbeheer is bij een erkende instantie én het OCMW heeft vastgesteld dat u de factuur niet kan betalen. Bij de berekening van de inkomensgrenzen wordt geen rekening gehouden met de Vlaamse zorgverzekering, eindejaarstoelage, vakantiegeld, kinderbijslag, studietoelage, inkomsten uit leercontract en vakantiewerk.
 • De betaling van het lidmaatschap, de activiteit, de consultatiekosten, de uitrusting of de benodigdheden is gedaan tussen 1 januari en 31 december van het lopende kalenderjaar
 • De aanvraag dient te gebeuren vóór 15 januari van het daaropvolgende kalenderjaar

Welke documenten heb je nodig om een aanvraag te doen?

 • De inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden (o.a. loonbrief, bankrekeninguittreksels, attest vakbond/ziekenfonds met het netto dagbedrag, tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid …)
 • Eventueel vonnis van het onderhoudsgeld en de rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van het ontvangen onderhoudsgeld.
 • Bewijs van betaling
 • Overzicht van het niet-terugbetaalde gedeelte van de mutualiteit (remgeld)

Waar kan je de premie aanvragen?

Wil je nog meer informatie over de toekenningsvoorwaarden of wil je een aanvraag tot het bekomen van deze premie indienen?

Neem contact op met de sociale dienst.
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst helpen je graag verder.

Deel deze pagina