Subsidie straat-, wijk- en buurtfeesten

Vraag online aanMaak een afspraak

Organisatoren van straat-, wijk- of buurtfeesten in Bekkevoort kunnen een toelage (subsidie) van de gemeente ontvangen van € 125 (max. 1x / jaar).

Binnen dit subsidiereglement (zie Bijlagen) staat duidelijk vermeld wat de gemeente wil ondersteunen en op welke manier. Daarnaast kan je er de bepalingen in terugvinden betreffende de voorwaarden van het initiatief, de aanvraagprocedure en het verloop van de subsidiëring. 

Aanvraag subsidies: De aanvrager dient minstens 2 weken voor de activiteit dit aanvraagformulier in bij dienst vrije tijd. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen. Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van
het aanvraagdossier al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot de vastlegging van de subsidies.

Uitbetaling subsidies: Voor de uitbetaling van de toelagen moeten de organisatoren uiterlijk één maand na afloop van de activiteit de nodige documenten tot staving van de activiteiten binnenbrengen bij dienst vrije tijd:

  • brief, uitnodiging, affiche, … waaruit blijkt dat het initiatief openstond voor alle bewoners binnen het afgebakend gedeelte van de straat, buurt
    of wijk;
  • bewijs dat op het promotiemateriaal de vermelding ‘met de steun van het gemeentebestuur van Bekkevoort’ werd opgenomen;
  • minstens één sfeerfoto van de activiteit

Aandacht: De organisatie dient tevens een geïntegreerd meldingsformulier in te vullen voor de organisatie van een straatfeest.
Dit formulier zorgt ervoor dat automatisch alle instanties op de hoogte worden gebracht. Dit document is verkrijgbaar op de
dienst vrije tijd of via https://www.bekkevoort.be/evenementen-en-fuiven

Deel deze pagina