Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

Voor wie?

1. Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 3 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregisters van Bekkevoort zal de rekening twee maal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van € 4/maand.

Hoe aanvragen? Hiervoor moet je zelf niets doen. De toekenning gebeurt automatisch. 


2. Voor de gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden en andere personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit zal de DifTar-rekening éénmaal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van € 15.

Hoe aanvragen? Hiervoor moet je een attest van het ziekenfonds bezorgen aan de dienst omgeving waarin vermeld wordt dat je geniet van een verhoogde tegemoetkoming.

Wanneer aanvragen? Jaarlijks, vóór 1 november.


3. Voor de inwoner die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik moet maken van incontinentiemateriaal, zal de DifTar- rekening worden gecrediteerd met een bedrag van € 4/maand.

Hoe aanvragen? Je moet een attest van de behandelende arts, waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van het incontinentiemateriaal wordt bevestigd, bezorgen aan de dienst omgeving.


4. Voor personen die een nierdialysebehandeling hebben ondergaan en in medische thuisbehandeling zijn, waardoor zij een verhoogde hoeveelheid restafval produceren zal de DifTar-rekening worden gecrediteerd met een bedrag van € 15/jaar.

Hoe aanvragen? Hiervoor moet de aanvrager een attest van de behandelende geneesheer-specialist voorleggen.

Wanneer aanvragen? Je attest moet in het bezit zijn van de dienst omgeving vóór 1 november. Jaarlijks aan te vragen.


5. Onthaalouders, werkzaam in de gemeente, genieten een sociale correctie van € 4/maand per VTE (= voltijds equivalent) kind.

Hoe aanvragen? Als zelfstandig onthaalouder moet je een attest indienen bij de dienst omgeving waarop per maand het aantal opgevangen VTE kind vermeld wordt. Onthaalouders die aangesloten zijn bij een door Kind en Gezin erkende dienst, moeten niets doen. Kind en Gezin verstrekt de nodige gegevens.

Deel deze pagina