Secretariaat, info, onthaal en personeel

Deze dienst staat onder leiding van Sonja Heylen die ook deel uitmaakt van het managementteam.

De voornaamste taken van het secretariaat zijn:

 • Ondersteuning waarnemend algemeen directeur
 • Algemene administratie en verwerking van de inkomende briefwisseling
 • Voorbereiding van de zittingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
 • Notulenbeheer van de gemeenteraadszittingen en de collegezittingen
 • Algemene informatieve taken naar de bevolking toe
 • Inzage bestuursdocumenten (openbaarheid van bestuur)
 • Klachtenmanagement
 • Interne en externe communicatie (www.bekkevoort.be, perscontacten, gemeentelijk infoblad, gemeentelijke infogids, Facebook, Twitter, elektronische nieuwsbrief, nieuwsbrief wegenwerken ...)
 • Personeelsadministratie en personeelsbeleid (opvolging rechtspositieregeling, opleidingen, aanwervingen, vorming, verloven, vakbondsoverleg ...)
 • Verslagen managementteam en andere interne overlegvergaderingen met de diensthoofden
 • Onthaalloket
 • IT