Raadpleging startnota gemeentelijk RUP Woongebied Assent - participatiemoment

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2024 10.48 u.
De publieke raadpleging van RUP Woongebied Assent vindt plaats van 4 juli 2024 tot en met 1 september 2024. Op donderdag 4 juli 2024 om 19u vindt een participatiemoment plaats in zaal Trefpunt.

In toepassing van artikel 2.3.2, § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Bekkevoort op 10 juni 2024 haar goedkeuring gegeven aan de startnota en de procesnota van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woongebied Assent.

Het lokaal bestuur Bekkevoort wenst de ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpskern van Assent naar de toekomst toe beter te kunnen sturen zodat deze op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze kunnen evolueren, zonder het karakter ervan teniet te doen. De opmaak van een RUP heeft als doel een duidelijk kader te bieden voor toekomstige woonontwikkelingen, waarbij een evenwicht tussen kernverdichting en het behoud van het landelijk karakter centraal staat. Er zal worden ingezet op kwalitatieve woningbouw en lokale voorzieningen, zoals winkels, de school, groen en speelruimte om de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de kern te versterken.

Publieke raadpleging met participatiemoment

De publieke raadpleging vindt plaats van 4 juli 2024 tot en met 1 september 2024. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en de procesnota en geeft de inwoners van Bekkevoort en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals eraan te participeren.

Op donderdag 4 juli 2024 om 19u vindt een participatiemoment plaats in zaal Trefpunt (Dorpsstraat 12, 3460 Assent). Je bent van harte welkom op dit participatiemoment!

Gedurende de periode van de publieke raadpleging en het participatiemoment zijn de start- en de procesnota terug te vinden op onze website (zie Bijlagen) en kan je de documenten op afspraak inkijken bij de dienst omgeving in het @BEN-gebouw (E. Coolsstraat 17B, 3460 Bekkevoort).

Reacties op de startnota kan je kenbaar maken door een aangetekend schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen (E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort) of tegen ontvangstbewijs af te geven op het gemeentehuis. Persoonsgegevens worden niet opgenomen in de documenten die ter beschikking worden gesteld aan het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel worden opgenomen in publieke documenten.

Heb je nog vragen?

Contacteer dan de dienst omgeving (013/46 05 60, omgeving@bekkevoort.be).

De bewoners in Assent ontvangen in de tweede helft van juni 2024 een bewonersbrief met bovenstaande informatie.