Publieke inspraak plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2019 11.10 u.
Tot 18 juni 2019 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. 

Nota inkijken

De nota vind je op www.volvanwater.be en op www.mervlaanderen.be.

Je kan deze nota ook inkijken bij de afdeling grondgebiedzaken tijdens de openingsuren en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kan jij je opmerkingen bezorgen aan je gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het e-mailadres mer@vlaanderen.be

Meer info

Surf naar www.mervlaanderen.be of bel naar het gratis nummer 1700.