Publieke inspraak kennisgevingsnota plan-MER-procedure zevende Mestactieplan

Gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2024 8.17 u.
Van 5 juli 2024 tot en met 2 september 2024 vindt de publieke inspraak plaats over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7).

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

Je kan van 5 juli 2024 tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo je dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden..

Hoe kan je de nota inkijken?

De nota download je op de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of kan je inkijken bij de dienst omgeving in het gemeentehuis (op afspraak) en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Hoe kan je jouw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 2 september 2024 kan je jouw opmerkingen bezorgen:

Meer info

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je naar het gratis nummer 1700.