Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een jaarlijks gepersonaliseerd budget dat dient om uw extra ondersteuningsnoden te betalen. Het PVB kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen. Met het budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen.

Het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap is de 2de trap van de persoonsvolgende financiering. De 2e trap kan aangewend worden als de 1ste trap, het Basisondersteuningsbudget, onvoldoende blijkt.

Voorwaarden

U kunt een Persoonsvolgend Budget aanvragen vanaf 17 jaar. Als u als minderjarige al bepaalde ondersteuning krijgt, is het belangrijk om de aanvraagprocedure op tijd te starten. Zo kan uw zorg ononderbroken verdergezet worden.

Bestedingsvoorwaarden

Met het persoonsvolgend budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen. Een beperkt deel van het persoonsvolgend budget is vrij te besteden. De rest van het budget moet u verantwoorden. Lees meer over de bestedingsregels op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Combinatievoorwaarden

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met:

 • tegemoetkomingen van andere instanties (bv. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het ziekenfonds,... )
 • tussenkomsten van het VAPH voor de aanschaf van hulpmiddelen

Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met een mantelzorgpremie (130 euro) van de zorgverzekering.

Er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor meerderjarige personen die vóór 31 december 2016 al niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning kregen van een zorgaanbieder (woonondersteuning of dagondersteuning) en een mantelzorgpremie ontvingen. Zij blijven deze mantelzorgpremie ontvangen bovenop hun PVB tot het moment dat een hoger budget ter beschikking wordt gesteld. Deze overgangsmaatregel geldt echter niet voor jongeren die vanuit minderjarigenondersteuning de overstap maken naar PVF. Wanneer deze jongeren hun eerste PVB krijgen, verliezen ze hun recht op het zorgbudget.

Wie kan het PVB aanvragen?

In principe kan iedereen voor zijn 65ste een PVB aanvragen, op voorwaarde dat de persoon erkend werd als persoon met een handicap door het VAPH. Ook aIs u ouder bent dan 65 en al een erkenning van handicap van het VAPH had (bv. voor hulpmiddelen), kunt u een PVB aanvragen.

Is uw handicap nog niet erkend door het VAPH, dan moet u dit meteen aanvragen en is een beslissing van de Provinciale Evaluatiecommissie nodig. Pas na een erkenning kan een PVB toegekend worden.

Hoe aanvragen ?

Er zijn verschillende manieren waarop u een persoonsvolgend budget kunt krijgen.

 • U kunt nieuw starten in het systeem van het persoonsvolgend budget, u moet dan een aanvraagprocedure doorlopen. Lees meer over de aanvraagprocedure op de website van het VAPH.
 • In bepaalde noodsituaties kunt u onmiddellijke ondersteuning krijgen via een spoedprocedure, uw aanvraag wordt dan behandeld binnen de 10 werkdagen.
 • Indien u voor 2017 als meerderjarige al ondersteuning kreeg van het VAPH (bijvoorbeeld via een persoonlijk assistentiebudget of een zorg in natura), zijn er overgangsmaatregelen om u om te zetten naar het systeem van de persoonsvolgende financiering.
 • Als u in 2016 als meerderjarige met een actieve vraag voor zorg of een persoonlijke assistentiebudget geregistreerd stond op de centrale registratie van zorgvragen én u had een positieve beslissing van het VAPH, dan heeft het VAPH uw huidige vraag omgezet in een vraag naar een persoonsvolgend budget.
 • Bent u minderjarig en krijgt u steun van het VAPH, dan is er een overgangsregeling voorzien naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Zodra uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget is goedgekeurd en het budget is opgestart, kunt u overeenkomsten met ondersteuners afsluiten en registreren. Nadien kunt u de gemaakte kosten indienen bij het VAPH, en worden deze kosten terugbetaald.

 • U hebt 4 maanden tijd om overeenkomsten af te sluiten voor ondersteuning.
  • Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de 4 maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.
  • Bij overmacht kan de opstarttermijn eenmalig verlengd worden met 4 maanden. Overmacht is bijvoorbeeld wegens opname in ziekenhuis, ... De reden kan heel verschillend zijn en de uitzondering moet steeds aangevraagd worden bij het team budgetbesteding.

Kostprijs

Het PVB is belastingsvrij en kan variëren van 10.000 tot 85.000 euro. In welke budgetcategorie iemand terecht komt, hangt af van de nood aan ondersteuning. Deze nood aan ondersteuning wordt uitgedrukt in personeelspunten, die op hun beurt verrekend worden naar een budget.

Budgetcategorieën

Vanaf 17 maart 2020 zijn er 24 budgetcategorieën.

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de vorige budgetbepalingsmethodiek. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën.

Voor wie al een terbeschikkingstelling had van zijn persoonsvolgend budget verandert deze regelgevende aanpassing niets.

TABEL 12 BUDGETCATEGORIEËN (geldig tot/met 16 maart 2020)
Budgetcategorie Aantal zorggebonden punten (bovengrens categorie) Euro's
1 12,234511 10.544,44
2 17,128316 14.762,21
3 24,469022 21.088,87
4 33,644906 28.997,20
5 42,820789 36.905,53
6 50,161496 43.232,19
7 53,220123 45.868,30
8 55,055300 47.449,96
9 59,949104 51.667,73
10 70,960164 61.157,73
11 88,088480 75.919,94
12 103,993344 89.627,70

TABEL 24 BUDGETCATEGORIEËN (geldig vanaf 17 maart 2020)

Budgetcategorie Aantal zorggebonden punten (bovengrens categorie) Euro's
1 7,750000 6.679,42
2 10,260000 8.842,68
3 15,290000 13.177,84
4 21,260000 18.323,14
5 27,220000 23.459,83
6 31,010000 26.726,28
7 34,810000 30.001,35
8 39,380000 33.940,05
9 43,900000 37.835,65
10 47,370000 40.826,31
11 50,840000 43.816,96
12 54,170000 46.686,96
13 57,510000 49.565,57
14 62,160000 53.573,22
15 65,170000 56.167,42
16 68,180000 58.761,61
17 71,190000 61.355,81
18 74,320000 64.053,44
19 77,450000 66.751,06
20 80,580000 69.448,68
21 86,520000 74.568,13
22 90,970000 78.403,40
23 97,127500 83.710,31
24 103,285000 89.017,21

Let op: de tabel vermeldt telkens maximumpunten en maximumbedragen per jaar en per budgetcategorie.

Het puntenaantal in het kader van een PVB is niet hetzelfde als de punten voor RTH. De zorgaanbieders bepalen zelf de prijs en punten van hun ondersteuning.

Budgethoogte zichtbaar in mijnVAPH en terbeschikkingstellingsbrief

De exacte budgethoogte kunt u raadplegen in het digitaal loket mijnVAPH. U kunt kiezen tussen het raadplegen van het bedrag in euro, exclusief of inclusief beheerskosten, of het bedrag in punten.

Het bedrag/punten dat u terugvindt in de terbeschikkingstellingsbrief zijn bedragen/punten op jaarbasis.

Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen

 • Het cashbudget kunt u gebruiken om uw zorg en ondersteuning zelf te organiseren.
 • Met een voucher kunt u de ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders of de hoogdrempelige individuele bijstand van bijstandsorganisaties betalen. U kunt zelf de vergunde zorgaanbieder kiezen. Het VAPH betaalt die aanbieder dan rechtstreeks. U moet uw voucher niet zelf beheren.
 • Er is ook een combinatie van cashbudget en voucher mogelijk.

Vrij besteedbaar deel

Een deel van uw persoonsvolgend budget kunt u vrij besteden. Het vrij besteedbaar deel bedraagt, afhankelijk van uw situatie, op jaarbasis:

 • 1800 euro voor budgetcategorieën I tot en met IV
 • 1800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 7 *
 • 3600 euro voor budgetcategorieën V tot en met XII
 • 3600 euro voor budgetcategorieën 8 tot en met 24 *

* Enkel van toepassing voor wie een persoonsvolgend budget werd terbeschikkinggesteld op basis van een aanvraag op of na 17 maart, of op basis van een aanvraagdatum die vroeger ligt maar na 17 maart werd vervolledigd.

Het vrij besteedbaar deel wordt pro rata berekend. Dat wil zeggen dat iemand die een jaarbudget heeft van meer dan 35.000 euro recht heeft op een vrij besteedbaar deel van 3.600 euro op jaarbasis. Bij een terbeschikkingstelling van het budget op bijvoorbeeld 1 september, is er nog 1.200 euro vrij besteedbaar budget over voor de resterende vier maanden van het jaar.

Indexaanpassing persoonsvolgend budget (PVB) in cash

De PVB-cashbudgetten worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de evolutie van de gezondheidsindex van de laatste 2 jaren. Dat betekent dat de PVB-cashbudgetten dan worden verhoogd. De budgethouder krijgt hiervan geen melding maar kan wel via het digitaal loket mijnVAPH de budgetlijn raadplegen.