Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds

Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het Vlaams Woningfonds moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • meerderjarig zijn
  • geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben of geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond hebben (zowel in binnen- als buitenland)
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarden
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • uiterlijk 1 jaar nadat u huurder bent geworden over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken.

Hoe aanvragen ?

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurders in chronologische volgorde worden opgenomen. Bij de toewijzing van een woning wordt er rekening gehouden met:

  • de inschrijvingsvoorwaarden
  • de gezinssamenstelling (deze speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt.)
  • een aantal voorrangsregels
  • de chronologische volgorde van inschrijving in het register.

Overname huurwoningen door woonmaatschappijen

In de volgende jaren werken de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds in Vlaanderen samen en vormen ze woonmaatschappijen. Concreet betekent dit dat er in uw gemeente op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn. De activiteiten van het Vlaams Woningfonds zullen worden overgenomen door de woonmaatschappijen.

Deel deze pagina