Openbaarheid van bestuur

Wat is openbaarheid van bestuur?

Elke burger heeft recht op objectieve en duidelijke informatie. Dit leidt tot meer betrokkenheid van de burger bij het beleid. Om dit in goede banen te leiden, is het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur in het leven geroepen. Dit decreet regelt het inzagerecht van de bevolking, ook op gemeentelijk niveau.

Actieve openbaarheid: hierbij neemt het gemeentebestuur zelf het initiatief om informatie te geven over het beleid. Dit zijn inlichtingen over de werking en de structuur van de gemeente als bestuursorgaan via het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website, brochures, de gemeentelijke informatiegids, de gemeentelijke Facebook-pagina, een bondig verslag van de gemeenteraad etc.

Passieve openbaarheid: hierbij gaat de burger op zoek naar informatie. De burger heeft immers inzagerecht en/of kan uitleg vragen. Voorbeelden waarbij passieve openbaarheid kan gelden, zijn gemeentelijke verordeningen en reglementen, jaarverslagen, beslissingen van de gemeenteraad, de begroting, rekeningen etc.

Aanvraag tot inzage

De aanvraag tot inzage, verbetering of aanvulling van bestuursdocumenten moet steeds schriftelijk gebeuren: per brief, fax, e-mail of persoonlijke overhandiging. Deze schriftelijke aanvraag moet ook gericht zijn aan de algemeen directeur.

In de aanvraag moet zeker het volgende staan:

  • De naam en het correspondentieadres van de aanvrager
  • De betrokken aangelegenheid
  • De vorm waarin de aanvrager de informatie ter beschikking wil
  • Voor milieu-informatie moet de aanvrager de termijn vermelden waarbinnen hij de informatie wenst