Uniform reglement openbaarheid van bestuur

Gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020 11.04 u.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden tijdens de zitting van 28 september 2020 een nieuw uniform reglement openbaarheid van bestuur voor gemeente en OCMW goed.

Iedere burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. Deze openbaarmaking gaat wel alleen over bestaande documenten. Je kan het bestuur niet vragen overzichten, berekeningen, samenvattingen … te maken.

In principe zijn alle documenten van het lokaal bestuur openbaar. Er zijn echter een aantal echter uitzonderingen zoals privacygegevens.

Schriftelijke aanvraag

Een aanvraag tot openbaarheid gebeurt schriftelijk ter attentie van de algemeen directeur. De vraag vermeldt duidelijk de betrokken aangelegenheid, de betrokken bestuursdocumenten en de volledige naam en het adres van de aanvrager en de keuze voor inzage of afschrift. De aanvrager kan ook de vorm aangeven waarin hij de gevraagde informatie wil ontvangen.

De aanvrager krijgt binnen de 20 dagen een antwoord. De termijn kan verlengd worden tot 40 dagen als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of te toetsen aan de uitzonderingen. Is de beslissing negatief, dan kan de aanvrager beroep aantekenen.

Gratis

De inzage, de uitleg en gescande documenten zijn volledig gratis. Enkel als de aanvrager echter een fysieke kopie van het bestuursdocument wil, moet hij / zij daarvoor mogelijk een vergoeding betalen. Die vergoeding staat bepaald in het Gemeentelijk retributiereglement kopieën bestuursdocumenten.

Heldere leidraad

Een gemeente- of OCMW-bestuur is niet verplicht om zelf een reglement inzake openbaarheid van bestuur vast te stellen. De openbaarheid wordt immers geregeld door het Bestuursdecreet.

Een uniform reglement, zoals in Bekkevoort, zorgt wel voor een heldere leidraad voor de burgers (aanvragers).

Meer info

Voor meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je op www.bekkevoort.be/openbaarheid.