Openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft het recht een bestuursdocument van het lokaal bestuur te raadplegen, er een afschrift van te ontvangen of er uitleg over te krijgen.
Inzage, uitleg of mededeling in afschrift van bestuursdocumenten worden altijd schriftelijk aangevraagd t.a.v. de algemeen directeur.

De vraag vermeldt duidelijk de betrokken aangelegenheid, de betrokken bestuursdocumenten en de volledige naam en het adres van de aanvrager en de keuze voor inzage of afschrift. De aanvrager kan ook de vorm aangeven waarin hij de gevraagde informatie wil ontvangen.

De inzage, de uitleg en gescande documenten zijn volledig gratis. Als de aanvrager echter een fysieke kopie van het bestuursdocument wil, moet hij / zij daarvoor een vergoeding betalen. Die vergoeding staat bepaald in het Gemeentelijk retributiereglement kopieën bestuursdocumenten.
De aanvrager moet ook de eventuele verzendingskosten voor zijn rekening nemen.

Online aanvraagformulier

Deel deze pagina