Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018 13.44 u.
Van 19 december 2018 tot 18 juni 2019 kan je je mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je leest deze documenten na op www.volvanwater.be. Op deze website kan je ook terecht voor je mening en suggesties (via een inspraakformulier).

Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel Visie

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Deel Waterbeheerkwesties

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert je over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

Wil je de documenten inkijken, wens je meer informatie over het openbaar onderzoek of wil je een opmerking formuleren? Surf naar www.volvanwater.be

Hoe kan ik een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van je gemeente.

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen?

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.