Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER

Gepubliceerd op maandag 4 april 2022 8 u.
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer (bv. in de bibliotheek). Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan jij je opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Via e-mail

  • Mail je opmerking of bezwaar naar omgeving@bekkevoort.be
  • Vermeld minstens je naam en adres
  • Als je in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR)

Per brief

  • Verstuur je brief naar College van burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort
  • Vermeld minstens je naam en adres