Openbaar onderzoek ontwerp plan-MER en ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022 8 u.
Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

 1. Zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers
 2. Het concurrentievermogen vergroten
 3. De positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren
 4. Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering
 5. Zorgen voor het milieu
 6. Landschappen en de biodiversiteit beschermen
 7. De generatiewissel bevorderen
 8. Het platteland vitaal houden
 9. De kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.
Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen
milieubeleid (DABM).

Waar kan ik het raadplegen?

Opmerkingen

Tot en met 14 maart 2022 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan:

 • Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0272 – GLB
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
  departement@lv.vlaanderen.be
 • Afdeling grondgebiedzaken - dienst omgeving
  E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort
  omgeving@bekkevoort.be 

Meer info

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.