Omgevingsvergunning

Vraag online aan

Maak een afspraak

 • Voor indienen dossier
 • Voor inzage bekendmaking beslissing
 • Voor inzage openbaar onderzoek
 • Voor verkavelen van gronden
 • Voor afhalen affiche omgevingsvergunning

Bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Bekendmaking meldingen

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Overige bekendmakingen


Sinds 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Een omgevingsaanvraag verloopt digitaal via het Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waarmee je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Om toegang te krijgen tot het Omgevingsloket volstaat het om in te loggen met je elektronische identiteitskaart. De digitale afhandeling van je dossier verloopt sneller en eenvoudiger dan de papieren procedure van voorheen. De afhandeling verloopt immers via een centraal uitwisselingsplatform dat alle behandelende en adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Ook de aanvrager kan zijn dossier via het Omgevingsloket eenvoudiger zelf opvolgen aangezien hij de status van zijn dossier van thuis uit kan nakijken.

Voorwaarden

Voordat je een aanvraag indient, ga je best eerst na of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat immers een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, informeer je vooraf bij de Dienst omgeving.

Waar aanvragen?

Bij de omgevingsvergunning is niet langer de aanvrager, maar wel de aard en omvang van het project op de omgeving bepalend bij de toewijzing van de bevoegde overheid.

Een aanvraag zal ofwel behandeld worden door:

 • Het college van burgemeester en schepenen
 • De deputatie van de provincie
 • Het Vlaams gewest

De omgevingsvergunning zal aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bekkevoort tenzij het betrokken perceel op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst voorkomt of bij een inrichting van klasse 1 hoort. Surf voor meer info naar www.omgevingsloket.be of neem contact op met de dienst omgeving.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de omgevingsvergunning verplicht digitaal aan via het Omgevingsloket voor de volgende dossiers:

 • Projecten met verplichte medewerking van architect
 • Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse
 • Verkavelingen
 • Bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is, mogen door particulieren nog op papier worden ingediend. Dit kan per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de Dienst Omgeving.

Professionelen (architecten, milieu-adviesbureaus, landmeters, etc.) moeten hun aanvraag verplicht digitaal indienen via het omgevingsloket.

De gemeente is alleszins verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die dus bij de gemeente ingediend worden op papier, moeten achteraf door de gemeente gedigitaliseerd worden. Er zal voor deze dossiers een bijkomende kost aangerekend worden.

Ook als je zelf je aanvraag doet, moeten de plannen en bijlagen opgesteld zijn volgens bepaalde normen: www.omgevingsloket.be/omv_voorbereiding

Meer info

Op www.omgevingsloket.be vind je stap voor stap de uitleg over de omgevingsvergunning. Je vindt er ook heel wat documentatie die je nodig hebt om een aanvraag succesvol te kunnen samenstellen. Voor praktische vragen over het omgevingsloket kan je terecht bij het centraal meldingspunt van Vlaanderen (015/45 45 91 - info@omgevingsloket.be).

Je kan uiteraard ook altijd contact opnemen met de dienst omgeving (omgeving@bekkevoort.be). Zij helpen je graag verder met de samenstelling van je aanvraag.

Deel deze pagina