Kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van Natuur en Bos

Gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021 10.25 u.
Het Agentschap Natuur en Bos wil het beheer van een aantal percelen overdragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling. Een aantal percelen bevinden zich in Bekkevoort.

Bekijk de volledige lijst van percelen

Procedure

De kandidaat-beheerders moeten uiterlijk op 10 oktober 2021 een motivatienota indienen bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel - martine.waterinckx@vlaanderen.be).

In de motivatienota moet de kandidaat-beheerder aantonen dat hij/zij de meest aangewezen beheerder is aan de hand van volgende criteria:

  1. Voorstel van beheer om de voorop gestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren.
  2. Indien men een ander natuurdoel wenst te realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en tevens een voorstel van beheer toe te voegen.

Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, en/of een beheerplan van een natuur- of bosreservaat, en/of een uitgebreid bosbeheerplan.

De kandidaat-beheerder moet het beheer van alle percelen behorende tot een zelfde cluster overnemen.

Bij de beoordeling van de motivatienota wordt aan elk criterium een gelijk gewicht toegekend. Op basis van de afweging van beide criteria, wordt het beheer overgedragen aan de kandidaat beheerder met de hoogste totaalscore. Indien er meerdere kandidaat-beheerders zijn met een zelfde totaalscore wordt het beheer overgedragen op basis van de nabijheid van andere natuurterreinen die de kandidaat al beheert. Dit om zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.

Wederzijdse verbintenissen

De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen - Overdracht van gebruiksrechten.

Meer info

https://www.natuurenbos.be/beheeroverdracht