Milieuadviesraad

De gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) adviseert het bestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Deze milieuadviesraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

De milieuadviesraad zal om advies gevraagd worden over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

In de milieuadviesraad kunnen vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen zetelen, zoals milieu- en natuurverenigingen, erkende wildbeheereenheden, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook beroepsgroepen en/of -organisaties. Minstens 1/3 van de leden van de milieuadviesraad bestaat uit leden van een milieu- en natuurvereniging. Ook mannen en vrouwen zijn voor ten minste 1/3 vertegenwoordigd. 
De schepen van milieu en de milieuambtenaar maken deel uit van de milieuadviesraad, evenwel als niet-stemgerechtigd lid.

Wens je lid te worden van de MAR? Neem dan contact op met de voorzitter of de dienst grondgebiedzaken.

Voorzitter

Edwin Degelin


Hieronder (bijlagen) vind je de verslagen van de milieuadviesraad