Charter: samenwerking Bekkevoort en Tielt-Winge

Gepubliceerd op zaterdag 15 februari 2020 12 u.
De gemeenten Bekkevoort en Tielt-Winge ondertekenden een symbolisch samenwerkingscharter op Valentijn, 14 februari 2020.

Voorafgaandelijk

Kleine gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden. Ook van hen wordt bestuurskracht verwacht. Dit kan echter maar gerealiseerd worden mits een efficiënte intergemeentelijke samenwerking en dit vanuit een duidelijke visie en strategie.

Bekkevoort en Tielt-Winge willen op dit vlak zelf het initiatief nemen en door samenwerking aan bestuurskracht winnen door op een coherente en consequente wijze samen te werken en de krachten te bundelen en op korte termijn een aantal “quick-wins” te realiseren en grotere projecten samen aan te pakken.

Beide gemeenten in het Hageland zijn elkaars natuurlijke partners en werken bovendien al samen in heel wat samenwerkingsverbanden. Tielt-Winge en Bekkevoort vormen ook een aaneengesloten geografisch geheel. Uit de recente omgevingsanalyses blijkt dat beide gemeenten kampen met een zeer sterk toenemende vergrijzing, verdunning van de gezinnen, oud patrimonium, uitgestrekt wegennet, stijging armoedecijfers, ... .

Een bewuste keuze

Een aantal externe factoren maken dat Bekkevoort en Tielt-Winge voluit kiezen voor een samenwerking.

Door de Vlaamse interne staatshervorming en de integratie van gemeente en OCMW hebben de twee besturen al een gedeeltelijke schaalvergroting ondergaan. De lokale besturen worden daarnaast nog geconfronteerd met grensoverschrijdende problemen waarop best in regionaal verband gereageerd wordt. Beide partners willen sterker staan door de streekidentiteit verder uit te bouwen. Een structurele en systematische samenwerking moet beide gemeenten ook in staat stellen zelf proactief op te treden om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen inzake bestuurskracht. Een groot aandachtspunt betreft ook de financiën van beide gemeenten: een gezamenlijke aanpak moet de mogelijkheid creëren van het gezamenlijk aanboren van externe financieringsbronnen.

Daarnaast is er ook een interne motivatie om samen te werken. Kleine besturen zijn kwetsbaar doordat ze vaak éénmansdiensten hebben. Samenwerking zal leiden tot meer kwaliteit en professionaliteit. De twee besturen worden minder kwetsbaar en ze zullen een grotere continu├»teit van hun dienstverlening kunnen garanderen. Door kennisdeling en het uitwerken en uitwisselen van goede praktijken zal het aanbod van de dienstverlening voor de burgers vergroten en verbeteren. Op die manier worden er effectiviteits- en efficiëntiewinsten gerealiseerd.

De onderlinge relaties zowel op beleids- als op ambtelijk niveau zijn goed, maar kunnen versterkt en verbeterd worden. Bij het beleid van beide gemeenten is dan ook de wil aanwezig om samen op weg te gaan en bepaalde knelpunten en uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Onze ambitie

Het is de bedoeling van Tielt-Winge en Bekkevoort dat bij een fusie, verplicht of vrijwillig, beide gemeenten als één onafscheidelijk geheel beschouwd en behandeld worden. We vatten dit samen onder de slogan: “Samen uit, samen thuis”.

De beleidsploegen van beide gemeenten hebben de intentie om op termijn te werken naar een vrijwillige fusie op voorwaarde dat deze een win-win oplevert voor beide gemeenten. In gezamenlijk overleg zullen beide colleges van burgemeester en schepenen nieuwe opportuniteiten bespreken, projecten initiëren en uitvoeren. Er wordt gekozen voor een stap voor stap aanpak.

“Goede samenwerkingsakkoorden zijn beter dan een slechte fusie.”┬á

Daarom starten beide gemeenten vanaf heden als gelijke partners een verregaande samenwerking, op basis van een groot vertrouwen in mekaar. We zijn mekaars preferentiële partners die continu projecten opstarten, opvolgen en evalueren.

De samenwerking start met de volgende projecten:

  1. Samenwerkingsovereenkomst diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg: formaliseren volgens de reeds gemaakte afspraken
  2. Samenaankoop veegwagen voor het reinigen van het wegdek en voor alternatieve onkruidbestrijding op en langs de wegen: marktonderzoek is lopende
  3. Aanpassen huisnummers op de Driesstraat: in uitvoering samen met rioleringswerken Aquafin
  4. Gezamenlijke bouw van werkhuis voor technische diensten: akkoord om dit verder te verdiepen
  5. Psychosociaal hulpverleningsnetwerk: akkoord om dit verder samen uit te werken
  6. ICT: gezamenlijk onderzoek naar meer efficiëntie bij verhuis van de gemeentelijke ict-infrastructuur naar een extern datacenter
  7. Vervoersregio: vastleggen van het tracé van de fietssnelweg Diest - Leuven op het grondgebied van Bekkevoort en Tielt-Winge.


De verliefdheid is er, de toekomst zal uitwijzen of er een huwelijk komt en wanneer!

Bekkevoort en Tielt-Winge als de parels in het hart van het Hageland. Samen met een krachtdadig beleid naar een win-win voor iedereen.