Captatieverbod kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020 9 u.
UPDATE 24 juni 2020: de gouverneur schort de uitbreiding van 29 mei 2020 op het eerste captatieverbod op. We schakelen tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21 mei 2020). De tijdelijke opheffing loopt tot en met 27 juni 2020.

De hoge temperaturen die verwacht worden voor de komende dagen zullen vermoedelijk leiden tot hogere waterverbruiken. In mei leidde dit lokaal tot tijdelijke onderbrekingen van de waterlevering via het drinkwaternet. De gouverneur heeft daarom van 22 mei tot 10 juni beperkingen moeten opleggen voor het gebruik van drinkwater. Het is erg belangrijk dat we de komende dagen zulke hoge piekgebruiken vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). Daarom roept de gouverneur op om de volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering. Het gaat om:

 • Het bevoorraden van fonteinen
 • Het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen
 • Het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels
 • Het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water
 • Het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers
 • Het vullen of bijvullen van vijvers
 • Het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen
 • Het besproeien van sportterreinen en festivalweiden
 • Het besproeien van velden en weiden

Door de langdurige droogte dit voorjaar vaardigde de gouverneur op 21 mei een eerste captatieverbod uit voor een aantal waterlopen in onze provincie. Dit verbod werd op 29 meiuitgebreid. Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Het peil in de waterlopen is dankzij de regen van de voorbije weken gestegen. In Ukkel werd voor de maand juni een totale neerslag van 58,7mm opgemeten. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kan overwogen worden. Zo kan het water zijn nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt. De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons wel tot voorzichtigheid. Vermoedelijk is dit herstel van de waterpeilen slechts zeer tijdelijk. Daarom schort de gouverneur de uitbreiding van 29 mei op het eerste captatieverbod op en schakelen we tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21 mei). De tijdelijke opheffing loopt t.e.m. 27 juni. Per 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29 mei terug van kracht. De tijdelijke opschorting geldt ook niet voor de Dorpbronbeek in de bovenloop van de Kleine Gete.


Bericht 2 juni 2020

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidde de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf 30 mei 2020 uit.

Op basis van peilmetingen en terreinwaarnemingen zien we dat waterpeilen verder achteruitgaan en bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Om te beslissen of een waterloop al of niet onder een captatieverbod valt, baseren we ons op kwetsbaarheidskaarten waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe sneller een captatieverbod van kracht wordt.

We zien momenteel dat ook de minder kwetsbare waterlopen toch onder hun kritische waterpeil zijn gezakt in heel wat delen van onze provincie.
Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg op 28 mei 2020 heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf 30 mei 2020 het bestaande captatieverbod uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

DEMERBEKKEN
Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer (BV13) en de onbevaarbare Demer (B3001)

ZENNEBEKKEN
Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi (BV30) en de Zenne (B1001)

DIJLEBEKKEN
Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer (BV13), met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle (BV32)

DENDERBEKKEN

 • Het stroomgebied van de Mark (B5952)
 • De stroomgebieden van de Berchembosbeek (B5105), de Prindaalbeek (B5129), de Papenmeersbeek (B5112), de Steenhoutmeersbeek (B5113) en de Wolfputbeek (B5103)
 • Het stroomgebied van de Hollebeek (B5090), stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek (B5091)
 • Het stroomgebied van de Steenvoordbeek (B5099)

NETEBEKKEN
Het stroomgebied van de Herseltseloop (B7018)

Een overzicht op kaart is terug te vinden op http://geo.vlaamsbrabant.be/waterlopen/
Uitzondering op dit verbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Tot slot herhaalt de gouverneur nogmaals zijn oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Water is een kostbaar goed! Kwistig omgaan met water is vandaag meer dan ooit uit den boze.


Bericht 21 mei 2020

Door de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt uit alle waterlopen in dertien stroomgebieden.

Het betreft de stroomgebieden van de volgende onbevaarbare waterlopen:

 • de Mark
 • de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
 • de Steenvoordbeek,
 • de Molenbeek
 • de Linkebeek
 • de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer in de Dijle, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle
 • de Grote Gete
 • de Waarbeek
 • de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein (Landen)
 • de Grote Leigracht
 • de Leigracht
 • de Kleine Beek
 • de Hertseltseloop

Dit verbod wordt vanaf 21 mei 2020 voor onbepaalde tijd ingesteld.