Belangrijke datums gemeenteraadsverkiezingen 2018

 • Zaterdag 14 april: uiterste datum waarop de vrederechter de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau aanstelt
 • Vrijdag 1 juni: uiterste datum waarop de Vlaamse Regering een lijst opstelt van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden
 • Dinsdag 31 juli: uiterste datum waarop niet-Belgen een aanvraag kunnen indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
 • Augustus: opmaak lijst van voorzitters, bijzitters en plaatsvervangers van stembureaus en telbureaus
 • Vrijdag 31 augustus: het college van burgemeester en schepenen maakt de kiezerslijst op die de toestand op 1 augustus weergeeft. Tot 2 oktober kan iedereen tijdens de diensturen op het gemeentehuis nagaan of hijzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat, en of de vermelding op de lijst correct is. Tegen fouten of onjuistheden kan bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen
 • Maandag 3 september: de vrederechter wijst voorzitters, bijzitters en plaatsvervangers van stembureaus en telbureaus aan
 • Dinsdag 4 september: de Vlaamse Regering kent bij loting aan de beschermde lijstnamen een gemeenschappelijk volgnummer toe
 • Maandag 10 september: het gemeentelijk hoofdbureau moet samengesteld zijn
 • Zaterdag 15 september: de kandidatenlijsten worden ingediend bij de voorzitter van het hoofdbureau
 • Donderdag 20 september: de lijst van de kandidaat-raadsleden ligt ter inzage op het gemeentehuis.
  Loting om de volgnummers toe te kennen aan de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer hebben gekregen.
 • Zaterdag 29 september: uiterste datum voor het verzenden van een oproepingsbrief aan alle kiezers
 • Dinsdag 2 oktober: uiterste datum om bezwaar in te dienen over de kiezerslijst
 • Dinsdag 9 oktober: indienen van de getuigen van de partijen voor de stem- en telbureaus bij de voorzitter van het hoofdbureau tussen 14u en 16u
 • Vrijdag 12 oktober: de voorzitters van de stembureaus ontvangen hun stembiljetten
 • Zaterdag 13 oktober: laatste dag waarop een kiezer die op de dag van de verkiezing in het buitenland is, met de nodige bewijsstukken aan de burgemeester een attest kan vragen dat hij niet kan komen stemmen.
  Elke voorzitter van een stembureau ontvangt een bijgewerkte kiezerslijst.
 • Zondag 14 oktober: dag van de verkiezingen
  • Stemlokalen zijn open van 8u tot 13u
  • Tot 12u kan de kiezer die geen oproepingsbrief ontving op het gemeentehuis een duplicaat halen
  • Om 14u: opening van de telbureaus
  • Na afloop van de telling: bekendmaking van de verkiezingsuitslag