Bekkevoorts bestuur stelt beleidsplan 2020-2025 voor

Gepubliceerd op dinsdag 31 december 2019 8.30 u.
De Bekkevoortse bestuursploeg (coalitie CD&V en Ons Dorp) werkte de voorbije maanden aan een het beleidsplan 2020-2025 dat nu klaar is. In dit beleidsplan staan vijf beleidsdoelstellingen centraal.

De administratie van gemeente en OCMW hebben eerder in 2019 al een omgevingsanalyse voorbereid voor het bestuur. Deze omgevingsanalyse is een insteek voor het nieuwe beleidsplan 2020-2025.

Hieronder vind je een overzicht van beleidsdoelstellingen.

Samen werken aan een sterk en doorgedreven klimaatbeleid

Onze gemeente heeft samen met 63 andere gemeentes het klimaatengagement Vlaams-Brabant ondertekend.

Meer dan ooit vertellen afwisselende en steeds fellere periodes van hitte, droogte en overstromingen ons dat het klimaat verandert. De laatste jaren neemt de temperatuur op aarde toe met gemiddeld 0,2°C. Als het zo verdergaat, overschrijdt de aarde tussen 2030 en 2052 een opwarming met 1,5°C, zegt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Daarbij waarschuwt ze voor de gevolgen. Een overschrijding met meer dan 1,5°C moeten we absoluut vermijden.

Dus moeten we dringend ingrijpen. Want wij, lokale besturen, hebben heel wat hefbomen in handen om het verschil te maken, zowel om minder CO2 uit te stoten (mitigatie) als om ons aan te passen aan de klimaatverandering (adaptatie).

Onder deze doelstelling worden volgende actieplannen uitgewerkt:

 • Een duidelijke keuze voor dorpskernversterking en –vernieuwing
 • Koesteren en beschermen van onze open ruimte
 • Werken aan veilig fietsen en duurzame mobiliteit
 • Verminderen van het energiegebruik in openbare gebouwen
 • Duurzaam wonen in een gezonde leefomgeving
 • Slim integraal waterbeheer
 • Versterken van de fundamentele milieu-elementen, natuurbehoud - natuurcreatie - biodiversiteit
 • Stimuleren en investeren in zonne-energie

Een propere en nette gemeente wil iedereen

Het bestuur engageert zich om van Bekkevoort een propere en nette voorbeeldgemeente te maken.

Binnen deze doelstelling worden volgende actieplannen uitgewerkt:

 • Proper wegennetwerk en strijd tegen zwerfvuil
 • Het asbestbeest ruimen we op
 • Onderhoudsvriendelijke en groene begraafplaatsen

Bekkevoort draagt zorg voor haar onroerend erfgoed

We hechten belang aan lokaal onroerend erfgoed. We moeten deze gebouwen, landschappen, holle wegen en gebruiken koesteren en bewaren. Via publiekswerking ontsluiten we dit erfgoed zodat onze inwoners hiermee kunnen kennismaken (Openmonumentendag, Erfgoeddag…).

Binnen deze doelstelling worden volgende actieplannen uitgewerkt:

 • Intergemeentelijk samenwerken rond onroerend erfgoed binnen WinAr
 • De gemeente neemt gedegen beslissingen inzake onroerenderfgoedbeleid 
 • De gemeente voert een actief beleid van 'behoud en beheer' van het aanwezige onroerend erfgoedpatrimonium
 • De inwoners, verenigingen en de ondernemingen krijgen correcte en actuele informatie inzake erfgoed
 • Ontwikkelen visie ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed
 • Erfgoed ontsluiten
 • Subsidies cultuurverenigingen

Bekkevoort wil een zorgzame gemeente zijn met aandacht voor alle doelgroepen en waarbij gestreefd wordt naar een maximale betrokkenheid, participatie en tevredenheid

We willen ervoor zorgen dat we iedere inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geloofsovertuiging … blijven bekoren.

Binnen deze doelstelling worden volgende actieplannen uitgewerkt:

 • Leven in een kindvriendelijke gemeente
 • Leven in een actieve en gezonde gemeente
 • Leven in een gezellige en warme gemeente
 • Leven in een veilige gemeente
 • Voor ieder kind een fijne schooltijd 
 • Kwaliteitsvolle (thuis)zorg 
 • Vermaatschappelijking van de zorg
 • Inwoners beschermen tegen armoede en hen stimuleren om te participeren aan het maatschappelijk leven
 • We bieden ‘Zorg op maat’ en bouwen aan een solidaire gemeenschap

Bekkevoort wil een kwaliteitsvolle en digitale dienstverlening aanbieden waarbij de communicatie met de burger centraal staat

We willen werk maken van de verdere uitbouw van een klantvriendelijke dienstverlening waarbij de burger centraal staat. Kwaliteitsvol en digitaal zijn woorden die centraal staan in het dienstverleningsconcept.

Ook in deze legislatuur blijft communicatie een essentieel element in het beleid van de Bekkevoortse beleidsploeg. Het is de tool om de burgers maximaal te informeren over het gevoerde beleid.

Het bestuur zal de volgende jaren het huidige beleid verderzetten. Voldoende openheid naar en communicatie met de ambtenaren en de burgers zijn essentieel voor een stevig draagvlak van het gevoerde beleid.

Daarnaast is het voor de beleidsploeg zeer belangrijk om voldoende kansen tot participatie, inspraak en informatievergaring te garanderen voor de burger.

Binnen deze doelstelling worden volgende actieplannen uitgewerkt:

 • Verdere uitbouw van een klantvriendelijke dienstverlening
 • Bekkevoort zet in op heldere en efficiënte communicatie 

Financieel gezonde gemeente

Naast deze beleidsdoelstellingen is het ook de ambitie dat Bekkevoort een financieel gezonde gemeente is.